20 maart 2019

Vandaag: Verkiezingen voor de Provinciale Staten

De stembussen zijn open: vandaag zijn er Provinciale Statenverkiezingen. Die gaan over de taken van de provincie, maar ze hebben ook gevolgen voor de samenstelling van de Eerste Kamer. Zoals het er naar uitziet verliest het kabinet Rutte III er zijn meerderheid. Maar hoe werkt dat dan? En wat doen de Provinciale Staten eigenlijk? In ANBO Magazine 2 leest u er uitgebreid over. 

Wat doet de provincie?

De Provinciale Staten vormen de volksvertegenwoordigers op provinciaal niveau. Hun rol is vergelijkbaar met die van de Tweede Kamer of de gemeenteraad. Zij controleren het bestuur van de provincie dat bestaat uit de Gedeputeerde Staten met als voorzitter de Commissaris van de koning. 

De provincies zijn grotendeels verantwoordelijk voor de ruimtelijke ordening. De provincie bepaalt dus of steden en dorpen kunnen uitbreiden, waar wegen (auto, trein en scheepvaart) komen, waar boeren een bedrijf mogen starten en waar bedrijventerreinen mogen worden aangelegd. De provincie houdt ook toezicht op milieuzaken zoals het bestrijden van verontreiniging, en zorgt voor een goede opslag van afval. Ook stimuleert de provincie duurzame energie bijvoorbeeld door het aanleggen van windmolenparken.

ANBO: geef richting aan wonen en de woonomgeving

Wonen is één van de belangrijkste voorwaarden voor goed ouder worden, en ANBO vindt dat de provincie gemeenten veel meer moet sturen in de (ver)bouw van woningen. Het Financiële Dagblad analyseert vandaag dat de provincie al steeds meer op de voorgrond treedt als het om de woningmarkt, en dat is goed. Gemeenten mogen namelijk niet beslissen om 'in het groen', buiten de zogeheten rode contour te bouwen; dat moet de provincie doen. Bovendien is de provincie verantwoordelijk voor de structuurvisie op ruimtelijke ordening, wat betekent dat de provincie de bestemmingsplannen vaststelt én kan tegenhouden. Veel gemeenten hebben geen beeld van de bevolking en hun behoeften, en ANBO vindt dat de provincie erop moet toezien dat gemeenten (ver)bouwen en ontwikkelen met een visie op een verouderende samenleving. 

Provinciale Staten kiezen Eerste Kamer

Op 27 mei stemmen de leden van de Provinciale Staten voor de Eerste Kamer. In de praktijk stemmen de leden van Provinciale Staten bijna altijd voor Eerste Kamerkandidaten van hun eigen politieke partij. De samenstelling van de Eerste Kamer is daardoor vrij nauwkeurig af te leiden uit de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen.De Eerste Kamer keurt wetten goed waarover in de Tweede Kamer eerder is beslist. Pas na de goedkeuring kan de wet officieel worden ingevoerd. De regering heeft dus niet alleen een meerderheid in de Tweede Kamer nodig maar ook in de Eerste Kamer.

Lees hier het artikel uit ANBO Magazine 2

Naar overzicht
Vergrootglas Nederland
Gezondheid