Najaarsvergadering Ledenraad

De Najaarsvergadering van de Ledenraad, die vooral in het teken stond van de plannen voor 2022 (inclusief begroting) en de verkiezing van een nieuwe technisch voorzitter, heeft plaatsgevonden op donderdag 2 december 2021.

Vanwege de aangescherpte coronaregels waren we genoodzaakt om deze vergadering digitaal te houden. Om eventuele technische problemen daarbij tot een minimum te beperken is enkele dagen van te voren een try-out georganiseerd.

Omdat de Ledenraad nog geen eigen voorzitter had benoemd hanteerde het oudste lid van de Ledenraad, Elias Niehot (86), in deze vergadering de spreekwoordelijke voorzittershamer.

Verkiezing technisch voorzitter

De Ledenraad had er eerder al voor gekozen om met ingang van de nieuwe zittingstermijn een technisch voorzitter uit hun midden te verkiezen. De statuten bieden deze mogelijkheid. Een viertal kandidaten had zich beschikbaar gesteld. Deze werden in de gelegenheid gesteld zich nader te presenteren. Na enige discussie is door middel van een stemming de keuze gevallen op Pieter van Keulen.

Jaarplan en jaarbegroting 2022

Directeur-bestuurder Anneke Sipkens presenteerde het jaarplan dat door haar en haar ANBO-team is voorbereid. Het accent ligt in het jaarplan heel nadrukkelijk op de bondgenoot voor lang en gelukkig leven te zijn en voor, door en met de leden de vereniging vorm te geven. ANBO is volop in beweging en vernieuwt zich, met een nieuw logo, nieuwe vormen van ledenwerven en samenwerking met anderen.

De jaarbegroting is van te voren besproken in de Raad van Toezicht en wordt met goedkeuring van de Raad van Toezicht ter vaststelling aan de Ledenraad voorgelegd. Namens de Raad van Toezicht delen de heren Nurmohamed en Stamsnijder hun positieve bevindingen bij de voorliggende plannen en begroting. Na een open en constructieve discussie besluit de Ledenraad de begroting vast te stellen.

Meer informatie over de vernieuwingen vindt u begin 2022 op deze website.

Contributie 2022

Op voorstel van bestuur en Raad van Toezicht wordt ook besloten om de jaarlijkse contributie ongewijzigd te laten. Deze blijft dus ook in 2022 €48 voor leden en €36 voor partnerleden.

De vergadering werd afgesloten met een presentatie door Willem Reijn, senior beleidsadviseur bij ANBO, over de complexe materie rond de pensioenen. Dit resulteerde in een levendige discussie met de aanwezigen.

De meest actuele informatie, ook over pensioenen, kunt u vinden op de website onder nieuws: https://www.anbo.nl/nieuws