Voorjaarsvergadering Ledenraad

De Voorjaarsvergadering van de Ledenraad heeft plaatsgevonden op donderdag 30 juni 2022.  Zoals gebruikelijk in de voorjaarsvergadering stond deze voor een groot deel in het teken van het afleggen van verantwoording over het gevoerde beleid in 2021.

Jaarrapport 2021

In de vergadering van de Ledenraad is het jaarrapport 2021, waarvan ook de jaarrekening deel uitmaakt, uitvoerig besproken. Naast een korte samenvatting van de jaarrapportage stond de directeur-bestuurder ook uitvoerig stil bij de actuele ontwikkelingen van ANBO, in het bijzonder op het gebied van belangenbehartiging en ledenwerving, ledenbehoud en communicatie. Vervolgens deelde de accountant de hoofdlijnen van zijn bevindingen met de Ledenraad. Vanuit de Ledenraad kwamen verschillende vragen en opmerkingen. Deze zijn beantwoord door de directeur-bestuurder, leden van de Raad van Toezicht en coördinator bedrijfsvoering. De Ledenraad heeft besloten dit jaarrapport goed te keuren en de bestuurder en leden van de Raad van Toezicht te dechargeren. Het jaaroverzicht vindt u op: www.anbo.nl/jaaroverzicht-2021

Wijziging statuten en reglementen

Na een aantal eerdere besprekingen in de Ledenraad heeft in deze vergadering besluitvorming plaatsgevonden over de gewijzigde statuten. Besloten is ook om de afzonderlijke reglementen op te nemen in één Werkwijze. Wanneer de nieuwe statuten formeel van kracht zijn (na het passeren van de Akte bij de notaris) vindt u deze op onze website.

Overig

Helaas hebben Corrie Kerssies en Elias Niehot ons moeten laten weten om persoonlijke redenen het lidmaatschap van de ledenraad neer te leggen. De voorzitter dankte hen namens de aanwezigen voor hun inzet en betrokkenheid.

In de middag heeft Paul Reijn van Sinfore een presentatie verzorgd over wonen en zorg. Met een cijfermatige onderbouwing schetste hij de toekomstige behoeften daaraan.