Dit heeft ANBO bereikt

ANBO is er met Raad & Daad, altijd en voor iedereen. We geven persoonlijke hulp en advies en we komen op voor uw belangen op het gebied van inkomen, gezondheid en wonen. U kunt bij ANBO ook terecht voor veel ledenvoordeel. 

Hieronder vindt u een greep uit de bereikte resultaten.

Klik hier voor het jaaroverzicht 2019

Als u nog verder naar beneden gaat ziet u ook onze resultaten uit het verleden.

Belangenbehartiging

Een nieuwe kijk op ouder worden

We gaan voor een nieuwe kijk op ouder worden. Al jaren strijden we tegen betutteling, leeftijdsdiscriminatie en de negativiteit die hangt rond het woordje ‘oud’. Want leeftijd is niet bepalend. Ervaring, vaardigheden, wensen en wijsheid zijn dat wel! We steken de loftrompet op de vergrijzing, maar wijzen gemeenten en de landelijke overheid er wel op dat een oudere samenleving ander beleid vereist. Bijvoorbeeld op de woningmarkt, de arbeidsmarkt, in de zorg en in ons pensioensysteem.

Direct invloed op de politiek

Politici weten onze belangenbehartigers te vinden als ze advies nodig hebben. ANBO praat mee in pensioenfondsen en zit aan tafel bij vele andere maatschappelijke spelers. Media weten ons te vinden. Met een grote achterban, een moderne organisatiestructuur en een krachtige lobby is ANBO klaar voor de toekomst. Een toekomst waarin ook plaats moet zijn voor thema’s als gezondheid, zorg en de woonomgeving. Want ook die zijn, naast werk, inkomen en pensioen, bepalend in een mensenleven. Wij gaan voor gedeelde belangen. Verschillen worden te veel uitvergroot en groepen worden tegenover elkaar gezet, terwijl we willen werken aan een toekomstvisie op het algemeen belang. Wij gaan voor jong én oud, werkend én niet-werkend, ziek én gezond, arm én rijk.

ANBO maakt een vuist voor u!

ANBO heeft vertegenwoordigers in pensioenfondsen. In verschillende deelnemersraden, verantwoordingsorganen en besturen komen ANBO-leden op voor uw belangen.

Feiten & cijfers

300

Ruim 300 afspraken hadden ANBO-belangenbehartigers met politici en andere beleidsmakers. Voor en namens u lobbyen wij voor onder meer een duurzaam pensioenstelsel en voldoende passende woningen.

1.558

We werkten mee aan 1558 artikelen, interviews, opiniestukken, televisie- en radio-optredens in 2017. En in 2018 gaan we daar overheen! Door de publiciteit te zoeken over veranderingen in de zorg (Wmo en verpleeghuiszorg), inkomen en koopkracht, pensioen en nog veel meer onderwerpen beïnvloeden we de publieke opinie en zorgen we ervoor dat politici luisteren naar wat we te zeggen hebben.

De historie van ANBO

9 september
1900

Oprichting Bond op om te strijden voor een allemanspensioen

Verzekeringsman en publicist Perio, in het echt Gerardus Lambertus Janssen geheten, is de oprichter van de Bond voor Staatspensionering, waarvan ANBO de rechtsopvolger is. Perio leefde van 1859 tot 1932 en richtte op 9 september 1900 in Arnhem de Bond op om te strijden voor een allemanspensioen.
23 juli
1945

Oprichting ABOD

Oprichting Algemene Bond van Ouden van Dagen (later Algemene Bond van Bejaarden, ABB). In 1951 waren er 28.000 leden aangesloten.
1 januari
1947

Noodwet Ouderdomsvoorziening

In 1947 – vlak na de oorlog – werd door (destijds) minister van Sociale Zaken Willem Drees de Noodwet Ouderdomsvoorziening ingesteld, om ouderen van een basisinkomen te voorzien. Tien jaar later, vijfentwintig jaar na Perio's dood, werd onder Drees' premierschap de noodwet vervangen door een permanente regeling die vandaag de dag nog bestaat: de AOW.
1 januari
1957

Invoering AOW

Eindelijk is het 'allemanspensioen' een feit met de invoering van de Algemene Ouderdoms Wet (AOW). Iedereen die 65 wordt, krijgt nu een uitkering van de staat.
9 juni
1964

Betere en hogere AOW

De AOW is bij invoering nog maar een bodempensioen en er gaan veel stemmen op dat de uitkering omhoog moet. De seniorenbonden steken de handen ineen en organiseren een grote demonstratie in de Utrechtse Jaarbeurs. De ouderenorganisaties gaan zich steeds meer richten op het beïnvloeden van regeringsbeleid.
1 januari
1970

Verhoging AOW

Door de inzet van de ouderenbonden wordt de AOW verhoogd.

1 januari
1974

Meer zekerheid

Eindelijk meer zekerheid: de AOW wordt gelijkgesteld met de hoogte van het minimumloon en wordt welvaartsvast.
6 december
1977

Fusie bonden

Het strijden voor een goed pensioen en het behartigen van de materiële belangen van ouderen leidde op 6 december 1977 tot een fusie tussen de Bond voor Staatspensionering en de Algemene Bond voor Bejaarden, onder de naam ANBO, de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen.