ANBO Behartigt uw belangen
Onze visie op ouder worden - visieboekje 2022
Visie ANBO op ouder worden

Belangenbehartiging

Resultaten

Dit heeft ANBO bereikt

ANBO is een vereniging van, voor en door leden. Leden helpen elkaar, delen informatie en ervaringen.

Opgericht in 1900 behartigen we de belangen van ouderen op het gebied van inkomen, pensioen, de digitale samenleving, wonen, veiligheid en gezondheid. ANBO biedt leden op deze onderwerpen informatie, advies en ondersteuning. We brengen mensen bij elkaar door ons ontmoetingstrefpunt. En we werken nauw samen met de andere (ouderen) organisaties als dat nodig is. ANBO is uw bondgenoot voor lang en gelukkig leven.

ANBO is al 120 jaar uw bondgenoot en door de jaren heen hebben wij al veel voor u bereikt. Hieronder vindt u een greep uit de bereikte resultaten.

Klik hier voor het jaaroverzicht 2023 >>

Let op: scroll verder op deze pagina om te zien wat wij door de jaren heen allemaal voor u hebben bereikt.

Collectief belang

Want samen is niet alleen

Al 120 jaar is ANBO de meest invloedrijke belangenorganisatie voor ouderen in Nederland. Ontstaan uit de, in 1900 opgerichte, Bond voor Staatspensionering, een organisatie die streed voor het inkomen van mensen die te oud waren om te werken. Zo stonden we aan de wieg van de invoering van de AOW in 1957. Vandaag de dag komen we nog steeds op voor de belangen van zowel huidige als toekomstige senioren. ANBO gelooft in een maatschappij waarin ieders waarden en kwaliteiten ongeacht leeftijd worden erkend en benut. We behartigen de belangen van onze leden op het gebied van gezondheid, wonen en inkomen. We zijn uw stem bij pensioendeskundigen, gemeenten én in politiek Den Haag. Lees hieronder meer.

Gezondheid, uw grootste goed

Volgens ANBO staat gezondheid voor het kijken naar je eigen mogelijkheden om blijvend mee te kunnen doen aan de samenleving. Vitaliteit en zelfstandigheid staan voorop, ook als het fysiek, emotioneel of sociaal uitdagender wordt. Daarom zet ANBO in op goed ouder worden en de ondersteuning die daarbij soms nodig is. Het gaat om uw kwaliteit van leven, ook als u te maken krijgt met ziekte of beperkingen. Lees meer over gezondheid >>

Betaalbaar, fijn en veilig wonen

Is uw wens om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te leven, met een goede kwaliteit van leven? Ook de overheid wil dat ouderen in hun vertrouwde omgeving zelfstandig oud worden. Om dit mogelijk te maken, moet de woningmarkt voorbereid worden op nieuwe combinaties van wonen en welzijn. Voor ANBO is de urgentie hoog en we laten geen kans ongemoeid om hiervoor aandacht te vragen. Dit doen we door middel van onderzoek, persaandacht en door samen te werken met verschillende organisaties die ons hierin steunen. Er moeten seniorenwoningen gebouwd worden, er moeten nieuwe woonvormen komen en er moet duidelijkheid gecreëerd worden in het beleid voor het verstrekken van woningaanpassingen. Goed wonen in een prettige wijk is volgens ANBO een eerste voorwaarde om goed ouder te worden. Lees meer over wonen >>

Inkomen, voor nu én voor de toekomst

Wij maken ons sterk voor uw portemonnee. Het spreekt voor zich dat daarbij onderwerpen zoals de kosten van uw zorgverzekering, uw AOW, uw pensioen en koopkracht regelmatig onderwerp van discussie zijn richting de politiek en onze sociale partners. En met resultaat. Zo werd er, door een succesvolle lobby van ANBO bij het ABP, afgezien van de terugvordering van te veel betaalde partnertoeslag. Door een fout in de communicatie tussen ABP en SVB ontvingen 550 gepensioneerden gedurende een aantal jaren ten onrechte een partnertoeslag. Omdat de gepensioneerden zelf geen schuld hadden aan deze situatie konden wij het ABP ervan overtuigen om af te zien van de terugvordering. Lees meer over inkomen >>

ANBO behartigt uw belangen behartigt op het gebied van gezondheid, inkomen en wonen
8,3
Ledenvertellen
148 beoordelingen
Wist u dat, ANBO
Wist u dat... ANBO samen met andere partijen veel doet om spraaktechnologie en andere slimme technologische mogelijkheden onder de aandacht te brengen door middel van onderzoek, leuke acties en het delen van handige tips?
Gezondheid, uw grootste goed
Wist u dat, ANBO
Wist u dat... ANBO samen met ActiZ een groot woononderzoek publiceerde? Hierin werd duidelijk wat de financiële impact van vergrijzing is voor het woningbeleid van gemeenten. ANBO wil dat de Rijksoverheid gemeenten dwingt om een woon-leef visie te ontwikkelen met daarin concrete bouwplannen.
Betaalbaar, fijn en veilig wonen
Wist u dat, ANBO
Wist u dat… ANBO zich sterk maakt voor een goed pensioen voor iedereen. Wij hebben aangegeven bij minister Koolmees en de FNV nauw betrokken te willen zijn bij de onderhandelingen over en in de invulling van het nieuwe pensioenstelsel.
Inkomen, voor nu én de toekomst

Belangenbehartiging

Een nieuwe kijk op ouder worden

We gaan voor een nieuwe kijk op ouder worden. Al jaren strijden we tegen betutteling, leeftijdsdiscriminatie en de negativiteit die hangt rond het woordje ‘oud’. Want leeftijd is niet bepalend. Ervaring, vaardigheden, wensen en wijsheid zijn dat wel! We steken de loftrompet op de vergrijzing, maar wijzen gemeenten en de landelijke overheid er wel op dat een oudere samenleving ander beleid vereist. Bijvoorbeeld op de woningmarkt, de arbeidsmarkt, in de zorg en in ons pensioensysteem.

Direct invloed op de politiek

Politici weten onze belangenbehartigers te vinden als ze advies nodig hebben. ANBO praat mee in pensioenfondsen en zit aan tafel bij vele andere maatschappelijke spelers. Media weten ons te vinden. Met een grote achterban, een moderne organisatiestructuur en een krachtige lobby is ANBO klaar voor de toekomst. Een toekomst waarin ook plaats moet zijn voor thema’s als gezondheid, zorg en de woonomgeving. Want ook die zijn, naast werk, inkomen en pensioen, bepalend in een mensenleven. Wij gaan voor gedeelde belangen. Verschillen worden te veel uitvergroot en groepen worden tegenover elkaar gezet, terwijl we willen werken aan een toekomstvisie op het algemeen belang. Wij gaan voor jong én oud, werkend én niet-werkend, ziek én gezond, arm én rijk.

ANBO maakt een vuist voor u!

ANBO heeft vertegenwoordigers in pensioenfondsen. In verschillende deelnemersraden, verantwoordingsorganen en besturen komen ANBO-leden op voor uw belangen.

Feiten & cijfers

300

Ruim 300 afspraken hadden ANBO-belangenbehartigers met politici en andere beleidsmakers. Voor en namens u lobbyen wij voor onder meer een duurzaam pensioenstelsel en voldoende passende woningen.

1.558

We werkten mee aan 1558 artikelen, interviews, opiniestukken, televisie- en radio-optredens in 2017. En in 2018 gaan we daar overheen! Door de publiciteit te zoeken over veranderingen in de zorg (Wmo en verpleeghuiszorg), inkomen en koopkracht, pensioen en nog veel meer onderwerpen beïnvloeden we de publieke opinie en zorgen we ervoor dat politici luisteren naar wat we te zeggen hebben.

De historie van ANBO

9 september
1900

Oprichting Bond op om te strijden voor een allemanspensioen

Verzekeringsman en publicist Perio, in het echt Gerardus Lambertus Janssen geheten, is de oprichter van de Bond voor Staatspensionering, waarvan ANBO de rechtsopvolger is. Perio leefde van 1859 tot 1932 en richtte op 9 september 1900 in Arnhem de Bond op om te strijden voor een allemanspensioen.
23 juli
1945

Oprichting ABOD

Oprichting Algemene Bond van Ouden van Dagen (later Algemene Bond van Bejaarden, ABB). In 1951 waren er 28.000 leden aangesloten.
1 januari
1947

Noodwet Ouderdomsvoorziening

In 1947 – vlak na de oorlog – werd door (destijds) minister van Sociale Zaken Willem Drees de Noodwet Ouderdomsvoorziening ingesteld, om ouderen van een basisinkomen te voorzien. Tien jaar later, vijfentwintig jaar na Perio's dood, werd onder Drees' premierschap de noodwet vervangen door een permanente regeling die vandaag de dag nog bestaat: de AOW.
1 januari
1957

Invoering AOW

Eindelijk is het 'allemanspensioen' een feit met de invoering van de Algemene Ouderdoms Wet (AOW). Iedereen die 65 wordt, krijgt nu een uitkering van de staat.
9 juni
1964

Betere en hogere AOW

De AOW is bij invoering nog maar een bodempensioen en er gaan veel stemmen op dat de uitkering omhoog moet. De seniorenbonden steken de handen ineen en organiseren een grote demonstratie in de Utrechtse Jaarbeurs. De ouderenorganisaties gaan zich steeds meer richten op het beïnvloeden van regeringsbeleid.
1 januari
1970

Verhoging AOW

Door de inzet van de ouderenbonden wordt de AOW verhoogd.

1 januari
1974

Meer zekerheid

Eindelijk meer zekerheid: de AOW wordt gelijkgesteld met de hoogte van het minimumloon en wordt welvaartsvast.
6 december
1977

Fusie bonden

Het strijden voor een goed pensioen en het behartigen van de materiële belangen van ouderen leidde op 6 december 1977 tot een fusie tussen de Bond voor Staatspensionering en de Algemene Bond voor Bejaarden, onder de naam ANBO, de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen.