28 november 2016

'Stel koopkracht gepensioneerden centraal'

Volgende week behandelt de commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de begroting voor 2017. Twee onderdelen van deze begroting genieten de bijzondere aandacht van ANBO: koopkracht en koopkrachtontwikkeling en de oudedagsvoorziening.

Kloof tussen werkend en niet-werkend groter

De koopkracht van senioren staat al sinds de financiële crisis in 2008 onder druk. De kloof tussen werkend en niet-werkend wordt steeds groter.
Directeur-bestuurder Liane den Haan licht toe: "Twee belangrijke ontwikkelingen zijn daarvoor van belang. De eerste is het achterblijven van indexatie bij het aanvullend pensioen (tweede pijler), de tweede is de steeds hoger wordende eigen bijdragen in de zorg."

Het kabinet geeft aan naar een evenwichtig inkomensbeeld te streven, waarbij zij in de begrotingsstukken aangeeft dat er ruimte is ontstaan om het koopkrachtbeeld van andere groepen dan werkenden te versterken. De voorgestelde maatregelen hebben betrekking op verschillende onderdelen van het koopkrachtplaatje: de fiscaliteit inclusief de heffingskortingen, de zorgpremie en toeslagen.

Voor de één zal een bepaalde generieke maatregel gunstig uitpakken, voor een ander juist niet. Verruiming van de ouderenkorting in de heffingskorting is een voorbeeld daarvan. Gepensioneerden met alleen een AOW-uitkering hebben daar niets aan, omdat hun inkomen dusdanig laag is dat de algemene heffingskorting al meer is dan de verschuldigde inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen.
Den Haan: "Wat ANBO betreft een goed uitgangspunt, maar de maatregelen die het kabinet voorstelt zullen niet leiden tot wegnemen of verkleinen van genoemde kloof."

Oudedagsvoorziening AOW

In de begroting wordt gerefereerd aan de automatische verhoging van de AOW-leeftijd bij een stijging van de levensverwachting. Hoewel ANBO technisch deze verhoging wel kan volgen, menen wij dat er een gebrek aan zowel begrip als aan maatregelen is voor wat betreft de consequenties van de verhoging van de AOW-leeftijd.
Den Haan: "Vooral mensen zonder werk komen steeds verder in de knel, omdat hun zicht op werk nihil is, waardoor zij lange tijd in de bijstand en armoede verkeren. Mensen willen best langer blijven werken, maar zij moeten daar wel de kans toe krijgen."

Ook is de aandacht voor mensen met zware beroepen gering. Natuurlijk zal in de loop der jaren met een levensloop bestendig personeelsbeleid verbetering (moeten) optreden, maar daar koopt de huidige generatie niet veel voor. De Tweede Kamer zou zich opnieuw over deze problematiek moeten buigen.

Uit onderzoek blijkt dat bovenstaande groepen zich miskend voelen en zij hebben daar reden voor. ANBO is niet tegen een verhoging van de AOW-leeftijd, maar wel onder voorwaarde dat voor de bijbehorende problematieken adequate oplossingen worden geboden.

ANBO heeft de commissie verzocht deze onderwerpen in het debat aan de orde te laten komen.

Lees hier de hele brief.

Naar overzicht
Inkomen