Schenken of erven?

Heeft u spaargeld, beleggingen of ander vermogen? Bij uw overlijden vallen die in uw nalatenschap (erfenis). Uw erfgenamen erven dan hun deel van die nalatenschap. Afhankelijk van de hoogte van de erfenis en uw relatie tot uw erfgenamen moeten zij hierover wel erfbelasting betalen. Wat is wijsheid: schenken of erven? 

Voorbeeld:

Uw erfgenamen zijn uw twee kinderen. Uw erfenis is € 50.000 aan spaargeld. Er is geen testament. Uw kinderen erven ieder € 25.000. Hierover moeten zij ieder ongeveer € 500 erfbelasting betalen.

U kunt er ook voor kiezen om al tijdens uw leven uw toekomstige erfenis te schenken aan uw kinderen. U kunt dan nog ervaren welke leuke dingen zij kunnen doen met het geld en bovendien voorkomt u dat zij over uw schenking belasting moeten betalen. Voor het ontvangen van een schenking gelden namelijk verschillende vrijstellingen. De hoogte van de schenkvrijstelling hangt af van uw relatie tot de ontvanger. De algemene vrijstelling is € 2.173 (2019). Is de ontvanger uw kind, dan is de vrijstelling in 2019 € 5.428. De vrijstelling geldt voor ieder jaar. 

Voorbeeld:

U heeft € 50.000 aan spaargeld. U geeft uw beide kinderen ieder € 5.000 per jaar gedurende vijf jaren. Uw kinderen hoeven geen schenkbelasting te betalen. De schenking valt ieder jaar geheel binnen de vrijstelling. Voor uw kleinkinderen geldt de algemene vrijstelling van € 2.137. Een schenking aan uw kleinkinderen blijft dus vrij van schenkbelasting als deze onder de vrijstelling blijft. 

Tussenvorm

U kunt ook kiezen voor een soort compromis. Dat heet schenken op papier. Dan leg je op papier vast dat je iemand over een bepaalde tijd een bedrag geeft. Een schenking op papier heet in notariële akten vaak een ‘schuldigerkenning uit vrijgevigheid’. Het bedrag dat de ouders op papier schenken, telt niet mee met hun erfenis. De kinderen betalen daardoor minder erfbelasting. Maar daarvoor gelden natuurlijk wel regels. 

Dit zijn de regels:

  1. U moet als schenker(s) de schenking door een notaris laten vastleggen. 
  2. U moet over het op papier geschonken bedrag elk jaar minstens 6% rente betalen aan de ontvanger. De rentebetaling is verplicht omdat de Belastingdienst de schenking op papier ziet als een schuld. De ontvanger heeft uw schenking als het ware direct weer aan u teruggeleend.
  3. De ontvanger moet aangifte schenkbelasting doen van het bedrag van de schenking op papier, als het bedrag hoger is dan de vrijstelling. Dus hoger dan € 5.428 363 de ontvanger uw kind is, of hoger dan € 2.137 voor anderen.
  4. U geeft de schenking in uw aangifte inkomstenbelasting op als een schuld. U betaalt daardoor minder inkomstenbelasting over uw vermogen. U gaat daarbij uit van de waarde van de schuld op 1 januari.
  5. De ontvanger geeft het bedrag in de aangifte inkomstenbelasting op als ‘uitgeleend geld en andere vorderingen’. De ontvanger houdt ook de waarde van de vordering op 1 januari aan. 

Aandachtspunten

Bij het laatste punt moet u nog op twee zaken letten. Omdat het bedrag van de schenking op papier meetelt voor het vermogen, kan het gebeuren dat met de schenking het totaalbedrag van het vermogen van de ontvanger boven de grens van het heffingsvrij vermogen uitkomt. Dat is voor 2019 voor een alleenstaande € 30.360 en € 60.720 als er een fiscaal partner is. Over het bedrag dat boven de vrijstelling uitkomt, is inkomstenbelasting verschuldigd. Lees hier meer over inkomstenbelasting over uw vermogen: https://www.anbo.nl/raad-daad/inkomen/vermogen/vermogen-verminderen

Het andere aandachtspunt zijn de toeslagen. Als er namelijk sprake is van belast vermogen, kan bijvoorbeeld de huurtoeslag van de ontvanger vervallen. Alvorens u schenking op papier overweegt, moeten u én de ontvanger met deze ‘verstopte’ gevolgen rekening houden. 

Overige mogelijkheden

Er zijn meer mogelijkheden om uw geld te schenken. Lees er alles over op https://www.anbo.nl/raad-daad/inkomen/schenken/schenkbelasting

Bekijk ook het dossier Nalatenschap en testament