De visie van ANBO op een beter belastingstelsel

De druk van inkomstenbelasting, premies volksverzekeringen en overige premies op het inkomen is hoog. In 2018 was gemiddeld 38,5% van het inkomen bestemd voor deze posten. Let wel, dat staat dus los van indirecte belastingen, zoals btw, lokale en regionale heffingen en zorgkosten.

Het huidige fiscale stelsel, ooit ontworpen uit oogpunt van eenvoud, is verworden tot een kerstboom waarin veel te veel en vooral heel lelijke kerstballen hangen. De basis is - vaak vanuit politieke overwegingen - aangepast en aangetast, waardoor het hele systeem diffuus is geworden. Het overgrote deel van de burgers begrijpt het systeem allang niet meer. Gevolgen: wantrouwen, onbegrip en een steeds grotere marge voor fouten. 

Het huidige systeem is behalve onnodig ingewikkeld, ook oneerlijk. Vooral ouderen met een smallere portemonnee zijn er de afgelopen jaren alleen maar op achteruit gegaan in het ingewikkelde samenspel van belastingen, heffingen en toeslagen.

ANBO vindt dat de mist van het huidige systeem moet verdwijnen. Er moet een helder, inzichtelijk en begrijpelijk stelsel komen, dat bovendien recht doet aan het uitgangspunt dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. ANBO wil een eenvoudig en begrijpelijk belastingstelsel.

Dat betekent:

  • Een progressief tarief over gewone inkomsten, waarbij hogere inkomsten zwaarder worden belast dan lagere;
  • Belastingheffing over spaargeld e.d. alleen over het rendement. De rente of dividend dus;
  • Een begrenzing in de lokale belastingen.

Bekijk ook het dossier belastingen