18 januari 2024

Zet de vergrijzing op de politieke agenda!

De Staatscommissie demografische ontwikkelingen 2050 is deze week met haar rapport naar buiten gekomen. Vergrijzing is hierin naast migratie een belangrijk thema. “De vergrijzing van de bevolking piekt in de komende 10 tot 15 jaar en resulteert in een blijvend ‘oudere’ samenleving naar 2050”, aldus de commissie.  

De Seniorencoalitie (bestaande uit de landelijke seniorenorganisaties ANBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden, SOMNL en NOOM), vraagt dringend aandacht om het onderwerp vergrijzing stevig te agenderen. Vandaar dat er een brief inclusief manifest naar informateur Ronald Plasterk verzonden is om te bepleiten dat de vergrijzing met spoed op de agenda van het nieuwe kabinet komt.

Hoog op de agenda

“Helaas hebben we moeten constateren dat het vraagstuk van de vergrijzing en de ouder wordende samenleving (te) weinig prioriteit heeft gekregen in verkiezingsprogramma’s. We doen hierbij een oproep om de vergrijzing en de consequenties hiervan, wel hoog op de agenda te plaatsen” beklemtoont Anneke Sipkens, directeur-bestuurder ANBO-PCOB.

Schotten

De Seniorencoalitie wil een stevige visie en samenhangend overheidsbeleid de komende jaren op allerlei terreinen. De vergrijzing brengt behoorlijke uitdagingen met zich mee. De groep werkenden wordt kleiner en de groep niet-werkenden groter, met als gevolg oplopende personeelstekorten. Dit is nu al zichtbaar in de gezondheidszorg waar steeds meer mensen problemen hebben om de juiste zorg te krijgen. “We moeten naar een integrale aanpak waarbij over schotten en ministeries heen gekeken wordt naar waar senioren en de samenleving behoefte aan hebben”, aldus John Kerstens voorzitter Koepel Gepensioneerden. 

Kwetsbare groepen

Ook op de woningmarkt zijn de consequenties van het negeren van de demografische trends zichtbaar. Het stagneren van de doorstroom door het gebrek aan passende en betaalbare woonalternatieven voor ouderen leidt tot grote tekorten voor andere doelgroepen. Maar ook buurten en wijken als ook de bijbehorende infrastructuur en voorzieningen zijn niet ingesteld op de groeiende groep ouderen en hun behoefte aan activiteiten en contacten dicht bij huis. “Dit heeft tot gevolg dat we te maken krijgen met een toenemend sociaal isolement en een groter beroep op zorg. Zeker daar waar het toch al kwetsbare groepen betreft”, waarschuwt Lucía Lameiro García, directeur-bestuurder SOMNL.

Schouders

We hebben er alle belang bij om te zorgen dat ook de ouder wordende bevolking kan blijven bijdragen aan de samenleving. Nederlanders worden gezonder ouder. Jonge gepensioneerden hebben een beter inkomen dan hun voorgangers. De armoede onder ouderen is naar verhouding laag en ouderen zetten massaal de schouders onder het vrijwilligerswerk en de mantelzorg. Zonder actieve ouderen zou Nederland vastlopen. Maar zonder goed afgestemd interdepartementaal ouderenbeleid met specifieke aandacht voor ouderen in kwetsbare posities wordt de kloof tussen ouderen onderling en de rest van de samenleving juist groter en daarmee wordt de bijdrage die álle ouderen kunnen leveren aan de samenleving beperkt in plaats van gestimuleerd.

Maak van de vergrijzing een kans door de juiste maatregelen te nemen. Nederland moet zich verder beter voorbereiden op de ‘dubbele vergrijzing’.

Lees hier onze brief aan informateur Ronald Plasterk

Lees hier ons manifest Agendeer de Vergrijzing

Ons laatste nieuws en voordeel in uw mailbox?

Klik op onderstaande button en meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief. 

AANMELDEN

Logo Seniorencoalitie