23 november 2015

‘Werkenden wéér meer in de plus dan gepensioneerden’

‘De inkomenskloof tussen werkenden en gepensioneerden wordt wéér vergroot. Onbegrijpelijk’, stelt ANBO in een brief aan de Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Die spreekt maandag 30 november plenair met minister Asscher en staatsecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over hun begroting voor volgend jaar. De belangenorganisatie voor senioren reikt een aantal oplossingen aan om het koopkrachtverlies van gepensioneerden te herstellen. En vraagt met klem aandacht voor de positie van oudere werkzoekenden en de toekomst van het pensioenstelsel.

Ouderen achteraan in de rij

“ANBO wijst er al jaren op –ook met eigen wetenschappelijk onderzoek- dat de koopkrachtontwikkeling tussen werkenden en gepensioneerden flink uit de pas loopt. Het wordt eentonig, maar ook nu is dat weer het geval”, licht directeur-bestuurder Liane den Haan toe. “In augustus waren we blij met uitspraken van Asscher dat hij ‘met een faire en eerlijke koopkrachtverdeling’ zou komen voor gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden. Dit omdat die niet meer in evenwicht was met werkenden. Maar de compenserende kabinetsmaatregelen zijn mondjesmaat, gaan over het wegpoetsen van minnen voor volgend jaar, en dempen het koopkrachtverschil tussen werkenden en gepensioneerden niet. De gemiddelde koopkrachtstijging is voor gepensioneerden volgend jaar 0,2 % en voor werkenden 2,6%. Bijna 40 procent van de gepensioneerden zal onder de 0% koopkrachtstijging uitkomen, terwijl 95% van de werkenden uitkomt boven de 0% en 64% zelfs op meer dan 2 procent. En dit alles komt dan bovenop de koopkrachtdaling van de crisisjaren, die gemiddeld min 6 procent was voor gepensioneerden en 1,1 procent voor werkenden. Bij de middeninkomens is het verschil nog groter. ANBO snapt dat het kabinet de lasten op arbeid wil verlagen. Maar wij begrijpen niet waarom ouderen achter in de rij moeten staan bij het verdelen van meevallers.” 

Werkloosheid ouderen

ANBO zet in de brief aan de Kamer ook de financiële gevolgen voor bepaalde groepen ouderen op een rij. En doet voorstellen om het evenwicht in koopkracht tussen werkenden en gepensioneerden te herstellen, zoals onder meer verhoging van de inkomensondersteuning AOW, intrekken verlaging ouderenkorting, heroverwegen afschaffing ouderentoeslag en een tegemoetkoming voor senioren met een laag inkomen en hoge zorgkosten. De belangenorganisatie vraagt met klem ook aandacht voor de hoge en hardnekkige werkloosheid onder ouderen. Allerlei instrumenten om het tij te keren moeten aangescherpt. 

Nieuw pensioenstelsel

Tot slot gaat ANBO ook in op het nieuwe pensioenstelsel. De rekening van de verandering mag niet bij een bepaalde generatie komen te liggen en het afschaffen van de doorsneepremie mag niet leiden tot hoge kosten voor oudere werknemers. De seniorenorganisatie waarschuwt voor hoge transitielasten, die ten koste gaan van het pensioen. En wijst erop, dat een nieuw pensioensysteem niet meer geld oplevert om het koopkrachtverlies en het niet-indexeren op te lossen.

Lees hier de brief aan de Tweede Kamer

Lees hier Toelichting koopkrachtontwikkeling

Inkomen