14 juni 2019

Uitspraak Hoge Raad over belasting op spaargeld: vlees, noch vis

Vandaag heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in de al langlopende zaak over de berekening van inkomstenbelasting over vermogen. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld spaargeld, beleggingen en onroerend goed. De Bond voor Belastingbetalers spande een procedure aan die als zogenoemd ‘massaal bezwaar’ is aangemerkt. Iedereen die tegen de aanslag van de Belastingdienst bezwaar heeft gemaakt, is in de massale procedure meegenomen. 

Met de uitspraak van vandaag is een (voorlopig) einde gekomen aan de procedure. “Jammer genoeg kun je met deze uitspraak niet zoveel,” stelt Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO. De Hoge Raad is met de bezwaarmakers van mening dat het rendement waarmee de Belastingdienst rekening moest houden, te hoog is geweest. Den Haan: “Maar de uitspraak gaat niet in op wat het dan wel moet worden. Bovendien geldt de uitspraak alleen voor de belastingjaren 2013 en 2014.”

Wat was het probleem ook al weer?

In 2001 is het huidige systeem van inkomstenbelasting ingevoerd. Eén van de nieuwe onderdelen was het op een andere manier belasten van vermogen. De Belastingdienst moest uitgaan van een fictief rendement van 4% van het vermogen. Over dat rendement betaalde je 30% inkomstenbelasting. Rekenkundig betaalde je dus 1,2% belasting over je vermogen.

In 2001 was het feitelijke rendement veel hoger dan die 1,2%. Echter, in de loop van de jaren daalde de spaarrente scherp. Het niveau ligt inmiddels ver onder het tarief dat de Belastingdienst tot 2017 voor de belasting moest hanteren. Met andere woorden; mensen betaalden soms meer belasting over het vermogen dan dat zij rente/dividend ontvingen.

In de procedure is aangevoerd dat de rechten van de mens zijn geschonden. Volgens het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens hebben burgers recht op ongestoord genot van eigendom. De heffing van 1,2% heeft dit genot naar het oordeel van de Hoge Raad verstoord.

Liane den Haan: “Het lijkt er echter op dat de mensen nog steeds zelf moeten aantonen of in hun specifieke situatie het recht op ongestoord genot is geschonden. Wij gaan de uitspraak bestuderen en onze leden informeren wat zij nu het beste kunnen doen.”

Standpunt ANBO: belast alleen feitelijk rendement

Overigens neemt ANBO al een aantal jaren het standpunt in dat je alleen het feitelijke rendement moet belasten. Dus alleen het bedrag aan rente dat je op je spaarrekening heb ontvangen, of het dividend dat je op je aandelen hebt gekregen. Dit standpunt is al meerdere keren met de leden van de Tweede Kamer gedeeld.

Naar overzicht
Inkomen