21 januari 2016

Toegankelijkheid op alle fronten!

Zojuist is in de Tweede Kamer het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap aangenomen. Daarbij ook een motie van Otwin van Dijk (PvdA) waarin hij de regering verzoekt een stappenplan bij een plan van aanpak op te stellen. Het VN-verdrag, dat per 1 januari 2017 in werking gaat, heeft niet enkel consequenties op landelijk niveau of voor bedrijven. Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO: “Het dwingt de overheid tot het verbeteren van toegankelijkheid op alle fronten.”

Beleidsplan gemeente

Gemeenten zijn op grond van de Wmo 2015 reeds verplicht om in hun beleidsplan aandacht te besteden aan toegankelijkheid van diensten, voorzieningen en ruimten. In het licht van dit verdrag roepen wij gemeenten dan ook op om het toegankelijkheidsbeleid verder te ontwikkelen en af te stemmen met bedrijven. Toegankelijkheid is een gedeelde verantwoordelijkheid; voor een ondernemer houdt het misschien op bij de bedrijfsingang maar daarbuiten is de gemeente verantwoordelijk voor de stoep."

Monitoring gemeenten

ANBO vindt dat gemeenten moeten worden gemonitord over hoe en wanneer zij diensten, voorzieningen en openbare ruimte toegankelijk maken. Den Haan: “Uit een steekproef van 15 gemeenten door ANBO blijkt dat, hoewel gemeenten wel wat aandacht aan toegankelijkheid geven in beleidsplannen, dit niet voldoende concreet is. Dat is natuurlijk maar een indicatie: het lijkt ons nodig dat de overheid in kaart brengt in hoeverre gemeenten toegankelijkheid daadwerkelijk aanpakken in hun beleidsplannen”.

Naar overzicht
Wonen