04 september 2012

Stop ongelijke behandeling migranten ouderen

ANBO en zo’n tien belangenorganisaties, waaronder de FNV, vragen de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) om de ongelijke behandeling van migranten ouderen te stoppen. De CGB heeft de klacht in behandeling genomen. Want zo’n veertigduizend 65-plussers, die te weinig AOW hebben opgebouwd en aangewezen zijn op de AIO (Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen) hebben geen recht op een tweetal koopkrachttoeslagen. Die toeslagen worden gekort op hun aanvullende bijstandsuitkering, terwijl andere AOW-ers die koopkrachttegemoetkomingen wél krijgen. 

Mislopen

Het gevolg is dat alleenstaande AOW-ers met een AIO-aanvulling en echtparen in dezelfde situatie dit jaar respectievelijk netto 440 euro en 840 euro mislopen in vergelijking met andere AOW-ers. Een inkomensachteruitgang die als gevolg van de afbouw van de zogeheten dubbele heffingskorting in 2032 kan oplopen tot zelfs ruim 2.500 euro.

Indirecte discriminatie

65-plussers die onvoldoende AOW hebben opgebouwd en onvoldoende aanvullend pensioen ontvangen om aan het sociaal minimum te komen, zijn aangewezen op de AIO die valt onder de Wet Werk en Bijstand (WWB). En omdat die aanvulling uit de bijstand komt, gelden andere regels. Omdat vooral allochtone ouderen worden getroffen, is volgens ANBO en partners sprake van indirect onderscheid naar ras. De belangenorganisaties willen dat de Commissie Gelijke Behandeling hier een stokje voor steekt, “want dit is indirecte discriminatie.”

‘Gastarbeiders’

Zestig procent van de ouderen met een AIO-uitkering wonen al dertig jaar of langer in Nederland. Voor een volledige AOW moet iemand 50 jaar in Nederland hebben gewoond. Betrokkenen werkten veelal in sectoren die geen pensioenvoorziening kenden, vaak tegen een lage beloning. Indien er wel een pensioenvoorziening was, dan hebben veel werknemers met een laag inkomen te weinig pensioen opgebouwd om het zogenoemde AOW-gat op te vullen. Bovendien hebben werkgevers in het verleden de pensioenrechten vaak afgekocht, omdat zij in de veronderstelling waren dat ‘gastarbeiders’ toch binnen afzienbare tijd terug zouden gaan naar het land van herkomst.

Naar overzicht
Inkomen