19 september 2017

Prinsjesdag: veel veranderingen in zorg

Voor ANBO-leden is zorg en gezondheid om twee redenen belangrijk. Ten eerste is zorg een belangrijke uitgave en heeft veel invloed op het besteedbaar inkomen. Ten tweede is er het geld dat het kabinet uittrekt voor zorg en dan vooral voor zorg thuis en zorg in verpleeghuizen.

Er veranderen de volgende zaken:

Zorgpremie en eigen risico

De zorgpremie zal stijgen van ongeveer €1200,- in 2017 naar ongeveer €1360,- in 2018. Het eigen risico stijgt naar van €385,- in 2017 naar €400,- in 2018. Dit wordt veroorzaakt door de stijging van de loonkosten.

De stijging van de zorgpremie en het gemiddeld eigen risico wordt voor de laagste inkomens gecompenseerd via een extra stijging van de zorgtoeslag. Het kabinet trekt extra geld voor de zorgtoeslag uit om te zorgen dat een deel van het (gezins)inkomen dat aan premie en eigen risico betaald wordt, gelijk blijft.

Zorgtoeslag

De zorgtoeslag voor eenpersoonshuishoudens gaat naar €1200,-. Dat betekent een stijging van €131,-. De zorgtoeslag voor meerpersoonshuishoudens gaat naar €2237,-. Dat is een stijging van €194,-.

Totale zorgkosten

In totaal wordt er in 2017 69 miljard euro aan zorg uitgegeven en in 2018 72,7 miljard euro. De verwachting voor 2021 is dat er zo'n 86 miljard per jaar wordt uitgegeven aan zorg. In de komende kabinetsperiode wordt een groei in zorgkosten van zo'n 4 procent per jaar verwacht.

Houdbaarheid en betaalbaarheid is dus een thema. Zolang de economische groei toeneemt zal het geen probleem zijn. Maar zodra we weer in een economische crisis belanden wordt dit een groot thema.

Nog meer nadruk op zorg thuis

Het kabinet voorziet een verdere verschuiving van taken in de zorg: van ziekenhuizen naar zorg in de buurt. Van zorg in een instelling naar zorg thuis. Van de wachtkamer naar de huiskamer. Maar er worden geen extra investeringen in zorg thuis aangegeven om dit mogelijk te maken.

Er is wel een verruiming van het budget voor de huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg. Er worden geen extra investeringen gedaan in de wijkverpleging.

Extra gelden gaan naar de verpleeghuiszorg, dus intramurale zorg

ANBO maakt zich hier grote zorgen over. Voor 2018 wordt er 435 miljoen euro uitgetrokken voor zorg ín verpleeghuizen: 100 miljoen structureel naar verpleeghuiszorg en in het kader van de implementatie van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg jaarlijks nog 335 miljoen. Om personeel aan te trekken wordt er 275 miljoen euro uitgetrokken voor scholing. In totaal wordt verwacht dat er zo'n twee miljard euro wordt uitgegeven komende kabinetsperiode. Dat maakt de ruimte om te investeren in (verpleeg)zorg thuis heel minimaal, terwijl dáár de meesten mensen wonen en hulp verwachten.

Arbeidsmarktagenda zorg

Bij deze agenda hoort een extra impuls van circa 350 miljoen euro voor de periode 2017 tot 2022. Dit bedrag is bestemd voor scholing van huidig en nieuw personeel en voor het aantrekkelijker maken van werken in de zorg. Een belangrijk deel van dit geld is bestemd voor het aantrekken van extra personeel door verpleeghuizen. Daarnaast is er geld beschikbaar voor het aantrekken van onder andere verpleegkundigen en artsen op de spoedeisende hulp.

Betere opvang voor kwetsbare mensen na ziekenhuisopname of om ziekenhuisopname te voorkomen

Het is belangrijk dat mensen de juiste zorg krijgen op de juiste plek. Zo richten zorgverzekeraars in overleg met zorgaanbieders regionale loketten in, die huisartsen en ziekenhuizen snel helpen bij het vinden van een juiste plek voor patiënten. Dergelijke initiatieven moeten leiden tot vermindering van onnodige opname van bijvoorbeeld kwetsbare ouderen in ziekenhuizen en er voor zorgen dat mensen, zodra ze het ziekenhuis kunnen verlaten, de beste zorg krijgen. Dat vraagt om meer bedden in de eerste lijn. Eerstelijnsverblijven bieden onder meer zorg aan mensen die door een ziekte even niet meer thuis kunnen wonen. Zij hoeven dan niet naar het ziekenhuis. Ook voor kwetsbare ouderen die na een ziekenhuisopname nog niet terug naar huis kunnen, is een eerstelijns bed een uitkomst.

E-health

De bedoeling is dat in 2020 alle Nederlanders digitaal toegang hebben tot hun eigen medische gegevens. Het programma Medmij zorgt ervoor dat iedereen die dat wil, op een veilige en vertrouwde manier kan beschikken over zijn gezondheidsgegevens.

Daarnaast is voor de jaren 2017–2019 in totaal 100 miljoen euro vrijgemaakt voor het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt & Professional (VIPP). Daarmee stimuleren we ziekenhuizen, revalidatiecentra en andere zorginstellingen de patiënt toegang te geven tot de eigen medische gegevens.

Naar overzicht
Gezondheid