18 september 2018

Prinsjesdag 2018: betaalbaarheid van zorg wordt een nog groter issue

Als de totale begroting een euro zou zijn, dan kost de zorg inmiddels een kwartje. De begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is daarmee de op een na hoogste begroting met 79,7 miljard euro, waarvan 71 miljard euro voor zorg. Het wordt prioriteit om deze zorguitgaven beheersbaar te houden. Het kabinet heeft daarom aan de Sociaal-Economische Raad een verkenning gevraagd evenals een advies aan de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid. Het kabinet wil inzage in de gevolgen van de toenemende zorguitgaven en hoe deze te beheersen. Keuze en dilemma's die hieruit voortkomen wil men delen met iedereen in het land zodat mensen kunnen meedenken.

Stijging zorgpremie

Het kabinet verwacht dat de zorgpremie in 2019 omhoog gaat met gemiddeld ruim een tientje per maand. Men gaat daarmee voorlopig voor 2019 uit van een jaarlijkse basispremie van 1432 euro. Dat is 124 euro meer in vergelijking met dit jaar. Op maandbasis gaat het om 10,33 euro extra. Dit is een richtlijn voor de zorgverzekeraars, die in het najaar hun tarieven bepalen. De zorgtoeslag gaat ook omhoog om dit voor de lage inkomens te compenseren. Voor eenpersoonshuishoudens betekent dit een plus van 94 euro. Voor meerpersoonshuishoudens betekent dit 281 euro. Het eigen risico blijft gelijk met 385 euro.

Stijging btw-tarief

De verhoging van het btw-tarief van 6 naar 9 procent betekent een stijging van de kosten voor de zorgaanbieders. Dit zit in de inkoop gerelateerd aan de exploitatiekosten, maar ook voeding- en geneesmiddelen vallen hieronder. De kosten van hulpmiddelen zoals een kunstgebit of een gehoortoestel zullen hierdoor evenals die van voedingssupplementen stijgen.

Stapeling van kosten

Conform het regeerakkoord zet het kabinet actief in op het beheersbaar houden van de zorgkosten. Dit doen ze door bijvoorbeeld Hoofdlijnakkoorden te sluiten met ziekenhuizen, medisch specialisten, ggz en huisartsen over hoeveel procent de zorg komende jaren nog mag stijgen. Deze aanpak heeft tot op heden geleid tot een daling van de kosten. Daarnaast wordt er actief ingezet op het helder krijgen hoe de kosten van geneesmiddelen opgebouwd worden en dus of de prijs die de industrie rekent een eerlijke prijs is. Ook wordt vanaf 2019 een abonnementstarief voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ingevoerd van 19 euro per maand en wordt de vermogensinkomensbijtelling voor de Wet langdurige zorg (Wlz) gehalveerd.

Eerder werd al het percentage van het inkomen dat meetelt voor de berekening van de eigen bijdrage in de Wlz verlaagd van 12,5% naar 10%. Daarnaast maximeert het kabinet de maximale eigen bijdrage voor medicijnen op 250 euro per jaar.

Basisverzekering

  • Hulp bij overgewicht vergoed: Mensen met ernstig overgewicht en gezondheidsrisico kunnen vergoeding krijgen. Er geldt wel eigen risico.
  • Zware paracetamol en voedingssupplementen niet meer vergoed: Patiënten die zware paracetamol en voedingssupplementen slikken, krijgen deze kosten van deze middelen in 2019 niet meer vergoed. Vooral reumapatiënten gaan daarom volgend jaar extra zorgkosten maken.
  • Oefentherapie bij COPD direct vergoed: Oefentherapie bij COPD wordt voor de eerste 20 behandelingen in 2019 direct vergoed vanuit de basisverzekering. Er geldt wel een eigen risico.
  • Eigen bijdrage medicijnen maximaal 250 euro: Op dit moment moeten sommige mensen bij betalen voor hun medicatie, omdat de verzekering de kosten niet volledig vergoed. Bij sommigen kan deze 'eigen bijdrage' oplopen tot bijna 1.000 euro. In 2019 geldt er dus een wettelijke grens van 250 euro. Het eigen risico blijft wel gelden.
  • Ruimere regeling zittend ziekenvervoer: De vergoeding voor zittend ziekenvervoer wordt ruimer voor bepaalde patiëntengroepen, bijvoorbeeld oncologie- en dialysepatiënten. Patiënten die gebruik maken van eigen vervoer om te kunnen reizen naar een afspraak in een ziekenhuis of kliniek voor een controle of consult krijgen (een deel van) de kosten vergoed uit de basisverzekering.

Meer digitaal

De digitalisering is ook belangrijk in de zorg, zeker als het gaat om een goede uitwisseling van gegevens. Maar dat moet wel veilig gebeuren. Tegelijkertijd zet het Kabinet in op meer regie bij de patiënt over de eigen gezondheid. Hierbij is goede en actuele informatie van belang. Zeker als er meerdere zorgverleners bij het zorgproces betrokken zijn. Vanaf 2020 wil men dan ook dat mensen kunnen beschikken over de eigen gezondheidsgegevens en dat deze online beschikbaar zijn.

Werken in de zorg

Meer personeel in de zorg is een belangrijk speerpunt. Er wordt geïnvesteerd in meer stageplekken, betere scholing en een herschikking van taken. Daarnaast wil men de administratieve lastendruk terug brengen en daar waar het kan meer ICT inzetten zoals slimme appjes en beeldbellen.

Preventie

Preventie richt zich op de traditionele gedragspatronen van het willen voorkomen van roken, overmatig alcoholgebruik, ongezonde voeding en meer bewegen.

Waardig ouder worden

Komend jaar wordt het gesloten Pact voor de Ouderenzorg verder uitgewerkt. Speerpunten hierin zijn zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, niet eenzaam zijn en het verbeteren van de verpleeghuiszorg.

Men zet in op goede professionele zorgondersteuning thuis, waarbij ook e-health wordt ingezet. De zogeheten zorgval wordt aangepakt waardoor het mogelijk wordt dat als mensen een beroep moeten doen op de Wlz maar nog op een wachtlijst staan, ze niet opeens minder uren krijgen.

Nieuwe woonvormen

Er komt geld beschikbaar om het bouwen van geclusterde woonvormen binnen gemeenten te stimuleren.

Naar overzicht
Gezondheid