14 maart 2021

Ouderenzorg onder druk

Willen we de ouderen van de toekomst ook goede zorg kunnen bieden, dan moet er nu een stevig plan van aanpak komen. Twaalf landelijke partijen die betrokken zijn bij de ouderenzorg, maken zich grote zorgen. Ze presenteren alvast tien uitgangspunten voor het nieuwe kabinet.

De vergrijzing leidt ertoe dat de vraag naar zorg alleen maar toeneemt. Daardoor moet aantal ouderen-zorgbanen tot 2040 verdubbelen.

Politieke keuzes zijn nodig

Dat betekent dat er politieke keuzes moeten worden gemaakt. Alleen dan kunnen we de kwaliteit en toegang van de ouderenzorg ook naar de toekomst garanderen. Twaalf organisaties hebben het voortouw genomen en leggen tien punten neer voor het nieuwe kabinet, als basis voor de weg naar een oplossing.

Vergrijzing slaat toe

De huidige coronapandemie bracht enkele knelpunten al aan het licht: een te hoge werkdruk, grote administratieve lasten, hoog ziekteverzuim en te veel vraag naar zorg voor te weinig medewerkers. Uit de huidige cijfers blijkt dat het aantal 90-plussers en mensen met dementie de komende twintig jaar verdubbelt. En daarmee ook de vraag van mensen naar ouderenzorg. Daarnaast slaat de vergrijzing aan twee kanten toe: meer vraag naar zorg en minder mensen om deze te leveren.

Mogelijke oplossingen

We zullen dus innovatief moeten zijn en oplossingen buiten de zorg zoeken zoals digitalisering, goede woningen voor ouderen en veel meer woningen in geclusterde setting. Ook mantelzorg zal een normaal onderdeel van het dagelijks leven moeten zijn zoals dit nu ook al is als het gaat om zorg voor onze kinderen. 

Brede steun

De ‘Tien uitgangspunten voor toekomstbestendige ouderenzorg’ is een initiatief van ActiZ, ANBO, CNV, FBZ, FNV, KBO-PCOB, LOC Waardevolle zorg, MantelzorgNL, NU‘91, Patiëntenfederatie Nederland, V&VN en Zorgthuisnl.

Naar overzicht
Oudere dame
Gezondheid