10 september 2019

Oproep Tweede Kamer: zet wijkverpleging ook in voor preventie!

Op woensdag 11 september 2019 praat de Tweede Kamer over wijkverpleging; de zorg die mensen thuis krijgen als ze die nodig hebben. ANBO stuurde een brief naar de Kamerleden met de oproep om meer in de wijkverpleging te investeren. Want de zorg voor mensen die tot op hoge leeftijd zelfstandig thuis wonen, is steeds vaker complexe en langdurige zorg. De wijkverpleging moet daar meer op worden ingericht.

Investeren in zorg thuis

Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO: “De overheid heeft ingezet om mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. Dit sluit ook aan bij de wens van veel mensen zelf. Maar dit betekent wel dat een steeds grotere groep oude mensen thuis zorg en ondersteuning moet krijgen als dat nodig is. Tegelijkertijd zien we een groot tekort aan personeel waardoor de druk op de wijkverpleging toeneemt. Veel van de wijkverpleging mensen thuis krijgen, is al verpleegzorg. Het is langdurige en complexe zorg; alleen dan thuis en niet in een verpleeghuis. We kunnen het daarom niet ‘rijmen’ dat het kabinet veel geld beschikbaar heeft gesteld voor de zorg in verpleeghuizen, terwijl de vraag en de behoefte aan verpleegzorg thuis alleen maar toeneemt. Wat ons betreft zou daar juist in moeten worden geïnvesteerd.”

Het zou niet moeten uitmaken waar de zorg geleverd wordt. Dus waarom alleen kijken naar de intramurale setting van een verpleeghuis, terwijl de meeste mensen thuis zorg ontvangen?

Voorkomen is beter dan genezen

Den Haan: “In onze optiek moet wijkverpleging ook meer worden ingezet voor preventie. Dát is cruciaal! De sociale wijkteams zijn ingevoerd om problemen voor te zijn en te voorkomen dat mensen (te) snel een beroep doen op de gezondheidszorg. In de praktijk zien we dat daar nog een wereld te winnen valt. De samenstelling en inzet van de wijkteams verschilt per gemeente. Dit terwijl we zien daar waar de wijkverpleging een spilfunctie heeft, domeinoverstijgend werkt en vroegsignalering als speerpunt heeft, er zowel minder zorg van de huisarts nodig is, als wordt voorkomen dat mensen op de Spoedeisende Hulp van een ziekenhuis terechtkomen.”

Inzet nieuwe technologie ontlast zorgmedewerkers

In de brief aan de Tweede Kamer geeft ANBO ook aan dat er meer gebruik moet worden gemaakt van nieuwe technologieën thuis, zoals robotica en domotica. Daarmee kunnen we de enorme werkdruk die medewerkers in de wijkverpleging hebben, enigszins verlagen. Denk aan beeldcommunicatie, het doen van zelfmetingen en handige hulpmiddelen voor de alledaagse dingen.

Acute hulp in de wijk

Het derde punt dat we in onze brief aan de politiek naar voren brengen, is het feit dat steeds meer oudere mensen onnodig op de spoedeisende hulp en in ziekenhuizen terecht komen. Mensen die daar eigenlijk niet horen. Om dat op te lossen, moeten er meer eerstelijnsverblijf bedden in de wijk komen. Bij verpleeghuizen en/of zorgpensions. Want dan kunnen huisartsen en wijkverpleegkundigen veel beter de acute zorg zelf opvangen, ook buiten kantoortijden.

Stop wildgroei zorgaanbieders

Ten slotte vragen we aandacht van de Tweede Kamer voor de ‘wildgroei’ van kleine zorgaanbieders van wijkverpleging. Deze bedrijven hoeven amper te voldoen aan toetredingscriteria en daarmee is er risico op slechte zorg. Ook hebben deze aanbieders meestal geen contract met de verzekeraars. Mensen weten dit vaak niet. Hierdoor kunnen mensen achteraf worden geconfronteerd met kosten die niet worden vergoed vanuit de verzekering.

Liane den Haan: “Er moeten strenge criteria komen voor nieuwe zorgaanbieders en zorgverzekeraars moeten vervolgens contracten sluiten met zorgaanbieders die voldoen aan deze criteria. Zodat mensen gegarandeerd de zorg krijgen die ze nodig hebben zonder dat er bijbetaling gevraagd wordt omdat verzekeraars ongecontracteerde zorg niet vergoeden.”

Lees hier de brief van ANBO aan de Tweede Kamer

Bloed afnemen
Gezondheid