06 februari 2013

Na ANBO pleit ook PvdA voor haast pensioenwet

PvdA-kamerlid Roos Vermeij riep staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken op tot haast met de behandeling en invoering van de nieuwe pensioenwet. De PvdA wil niet wachten tot december met het behandelen van de nieuwe pensioenwetgeving. ANBO is blij met de beweging van de PvdA. "Wij verwijten het kabinet laksheid: er lagen concrete voorstellen voor een nieuw pensioenstelsel, maar de implementatie en wettelijke verankering zijn tot 2015 uitgesteld door staatssecretaris Klijnsma. Duidelijkheid hierover had de omvang en impact van de aangekondigde pensioenkortingen in ieder geval verkleind", aldus ANBO-directeur Liane den Haan. Vanmiddag debatteert de Tweede Kamer over de allerlei pensioenonderwerpen, waaronder de contouren van een nieuw pensioenstelsel.

Brief naar de Tweede Kamer

ANBO stuurde eerder deze week al een brief naar de Kamer waarin onder meer werd gepleit voor de mogelijkheid voor mee maatwerk voor de pensioenfondsen om financiële schokken op te vangen. De mogelijkheid van uitsmeren van mee- of tegenvallers over meerdere jaren (demping), de keuze voor een nominaal of reëel pensioen en een sectoraal te bepalen rekenrente voor het waarderen van de verplichtingen, helpt om grote golfbewegingen in de dekkingsgraden te voorkomen.

De belangrijkste punten voor vanmiddag:

  • Het uitstel van de regelgeving rondom de invoering van het nieuwe pensioensysteem vergroot de onzekerheid bij pensioenfondsen en dus voor de deelnemers;
  • In het bijzonder het uitstel van de afspraken over en invoering van het nieuwe financiële toetsingskader (FTK) houdt de pensioenfondsen onnodig lang in de klem van de dekkingsgraad-problematiek;
  • De voorgenomen verlaging in 2015 van de jaarlijkse pensioenopbouw met 0,4 procentpunt beperkt het pensioenveld zeer in de transitiemogelijkheden naar het nieuwe pensioensysteem. Daardoor zal het pensioenbereik vaak niet hoger uitkomen dan 50 procent van het laatstverdiende loon. Dit treft niet alleen ouderen die nog pensioen opbouwen, maar zeker ook jongeren;
  • De aan het pensioenakkoord verbonden maatregelen en dito budget om de arbeidsmarktparticipatie van senioren te verhogen, zijn uit het oogpunt van bezuinigen grotendeels geschrapt. Dit is tegenstrijdig met het kabinetsstreven om hier juist werk van te maken, laat staan in relatie tot de verhoging van de AOW- leeftijd.
Naar overzicht
Inkomen