01 februari 2013

Laksheid kabinet mede oorzaak pensioenkorting

Het kabinet is mede-verantwoordelijk voor de pensioenkortingen die vandaag door een groot aantal pensioenfondsen wordt aangekondigd. Er lagen concrete voorstellen voor een nieuw pensioenstelsel, maar de implementatie en wettelijke verankering zijn tot 2015 uitgesteld door staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken. Gepensioneerden voelen de pensioenkortingen in hun portemonnee – bovenop de toch al harde bezuinigingen – terwijl de opbouw van jongeren een flinke knauw krijgt.

Nieuw FTK

“Het kabinet had al lang een nieuw Financieel Toetsingskader (FTK) gereed moeten hebben, waardoor meer er meer maatwerk mogelijk is voor de pensioenfondsen om financiële schokken op te vangen”,  zo zegt ANBO-directeur Liane den Haan. Onder meer de mogelijkheid van uitsmeren van mee- of tegenvallers over meerdere jaren (demping), de keuze voor een nominaal of reëel pensioen en een sectoraal te bepalen rekenrente voor het waarderen van de verplichtingen, helpt om grote golfbewegingen in de dekkingsgraden te voorkomen. ANBO wijst erop dat het huidige pensioenstelsel knelt voor pensioenfondsen. Dit omdat zij moeten opereren binnen de kaders die de overheid stelt. De nieuwe pensioenregels moeten ervoor zorgen dat pensioenfondsen ook in de toekomst aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Door de langere levensverwachting en de onzekere economische situatie moeten er maatregelen genomen worden om de betaalbaarheid en de houdbaarheid van het pensioenstelsel te garanderen. In ieder geval pleit ANBO voor duidelijkheid over het financiële en fiscale kader, zodat zowel pensioenfondsen als toezichthoudende instanties als De Nederlandse Bank zich adequaat kunnen voorbereiden.

Ingewikkeld, maar broodnodig

ANBO beaamt dat de regelgeving rond pensioenen ingewikkelde materie is. De snelle verhoging van de AOW-leeftijd, die ook verwerkt moet worden in de regelgeving rond pensioenen, is verbonden met uitgebreide fiscale regels en verschillende soorten sociale zekerheid. Dat moet zorgvuldig gebeuren en kost dus tijd. "Pensioenfondsen hebben geen tijd gekregen zich voor te bereiden op de verhoging van de AOW-leeftijd. Als de verhoging van de AOW-leeftijd en de keuze voor een nieuw pensioenstelsel gelijk had gelopen, dan waren er nu minder problemen geweest, zegt ANBO. “Het kabinet moet, in overleg met de fondsen en belanghebbenden, een keuze maken, die alvast aangeeft welke ambities Nederland heeft voor een gezond en betaalbaar pensioen, zodat de pensioenen ook voor de komende generaties werknemers en gepensioneerden een solide en betaalbare oudedagsvoorziening blijven", aldus Den Haan. "Pensioenfondsen moeten vooruit kunnen. Daarmee geven ze hun deelnemers ook weer duidelijkheid en perspectief. Anders zal het ook niet lukken om het vertrouwen van deelnemers terug te winnen.”

ANBO-inbreng voor Algemeen Overleg Pensioenen Vaste Kamercommissie SOZAWE.

Naar overzicht
Inkomen