23 april 2018

'Lachend Tachtig'; nieuwe visie op ouderenzorg

Niet de ziekte van ouderen moet centraal staan, maar de kwaliteit van hun dagelijks leven. Het dagelijks leven van thuiswonende ouderen centraal stellen betekent intensieve samenwerking tussen zorg-, woon- en Welzijnsvoorzieningen, en tussen gemeenten, zorgverzekeraars en corporaties. Vanuit deze visie presenteerde GroenLinks vandaag een nieuwe visie op ouderenzorg: lachend tachtig.

ANBO is één van de experts die voor deze beleidsnotitie geraadpleegd is, en heel blij met dit uitgangspunt. Net als GroenLinks nu gaat ANBO al een aantal jaar uit van een integrale visie op ouder worden. Een goede woning, in een passende woonomgeving, veel aandacht voor welzijn, preventie en zelfstandigheid, kwalitatief goede zorg in de thuisomgeving en goede samenwerking tussen zorgprofessionals, staan centraal in de visie van ANBO op een ouder wordende samenleving. 

Lachend tachtig

Enkele aanbevelingen uit de nota:

  • Gemeentes ontwikkelen samen met huurders, ouderenorganisaties en corporaties een woon-zorgvisie en maken bindende prestatieafspraken over passende woningen;
  • Verzorgenden, wijkverpleegkundigen, de huishoudelijke hulpen en  sociaal werkers krijgen de ruimte voor signalering en voor afstemming met zorg- en welzijnsinstanties;
  • Het betrekken en ondersteunen van mantelzorgers wordt onderdeel van het werk van alle professionele inzet voor thuiswonende ouderen. Gemeenten en zorgverzekeraars worden in staat gesteld om in gezamenlijke mantelzorgondersteuning te investeren;
  • Het eerstelijns verblijf wordt uitgebreid wat betreft mate van complexiteit om iedereen de zorg toe te kunnen kennen die hij of zij nodig heeft om voorspoedig te kunnen herstellen;
  • Alle 65-plussers worden bij binnenkomst in het ziekenhuis gescreend op kwetsbaarheid; 
  • In medische opleidingen komt meer aandacht voor zinnige ouderenzorg, het herkennen van een oudere in de laatste levensfase en palliatieve zorg. 

Lees 'Lachend tachtig'

Wonen, werken, welzijn, leren en zorg

Vanuit de visie ‘En we leven nog lang en gelukkig’ kijkt ANBO naar wonen, werken, welzijn, leren en zorg. “We streven naar een andere perceptie van ouder worden, want de meeste mensen voelen zich niet ‘oud’, maar kiezen hun pad op basis van hun interesses en mogelijkheden. Natuurlijk zien wij ook dagelijks voorbeelden van hoe het leven minder leuk kan worden als je ouder wordt. Maar het geldt niet voor iedereen en belangrijker: het definieert mensen niet. Ga uit van de veerkracht van mensen en help hen hun onmogelijkheden zélf op te lossen”, zo zegt ANBO-bestuurder Liane den Haan.

ANBO wil de beeldvorming rond ouder worden positief kantelen en, gezien de stijgende levensverwachting, praten over de nieuwe werkelijkheid van een ouder wordende samenleving met betrekking tot werken, wonen, welzijn en zorg.

"Ik ben pas gehandicapt als ik geen hulpmiddelen heb"

“Ik zit al 30 jaar in een rolstoel en met mijn rolstoel ben ik de afgelopen jaar onverminderd actief geweest", zegt Dédé Siemons in de publicatie ‘En we leven nog lang en gelukkig’. "Ik heb gewerkt, ik ben naar congressen in Spanje en Hongarije geweest. Ik heb de afgelopen 30 jaar vrijwilligerswerk kunnen doen, ik was actief voor het CDA en ik zat in de bezwaarschriftencommissie van de sociale dienst van de gemeente. Mijn beperking definieert mij niet. Sterker: ik ben pas gehandicapt als ik geen hulpmiddelen meer heb. Sociaal denken is niet betuttelen, maar een handje helpen. Zo stimuleer je mensen.”

Lees onze uitwerking van het pact voor ouderenzorg: ‘En we leven nog lang en gelukkig’

Investeer in zelfstandigheid en zet voort wat werkt

Den Haan: “Slechts 117.000 mensen wonen in een verpleeghuis. De meeste mensen worden thuis oud, eventueel met wat hulp en zorg. We moeten dus inzetten op een aantrekkelijke leefomgeving, met gezelschap en voorzieningen. We moeten inzetten op het versterken van het netwerk, zodat mensen zelfstandig kunnen blijven. We moeten mantelzorgers ondersteunen en samenwerking met het sociale wijkteam en de zorg en hulp aan huis verbeteren. We moeten investeren in respijtzorg. De meest fantastische voorbeelden zijn er al. Investeer in zelfstandigheid en zet voort wat werkt.”

Gezondheid