3 februari 2016

Huurverhoging voor AOW’ers dreigt door te gaan

In een debat in de Tweede Kamer bleek gisteravond dat AOW’ers met een inkomen vanaf 39.000 euro waarschijnlijk kunnen fluiten naar de vrijstelling voor huurverhoging. Eerst was minister Blok voornemens om voor de huurverhoging, die scheefwonen moet tegengaan, senioren te ontzien. Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO, reageert ontzet: “Deze draai van Blok zet senioren klem.”

“Minister Blok zet senioren klem”

Den Haan: “De minister wilde senioren oorspronkelijk niet voor niets ontzien: hier zit een kwetsbare groep ouderen tussen die niet makkelijk kan verhuizen. Sterker nog: de minister doet zelf veel te weinig om het ernstige tekort aan geschikte seniorenwoningen terug te dringen. Gemeenten en corporaties worden nauwelijks door hem aan het werk gezet om broodnodige levensloopbestendige woningen te maken. Daarmee zet hij deze groep dus klem: het wordt senioren onvoldoende mogelijk gemaakt te verhuizen en vervolgens worden ze gestraft met een huurverhoging!”

Middeninkomens kunnen dit niet opvangen

Uitvoerig onderzoek naar de koopkracht heeft aangetoond dat juist senioren met een middeninkomen, AOW en een klein pensioentje, tussen alle regelingen invallen en daarmee nauwelijks extra kosten kunnen opvangen. Den Haan: “Waar voor de laagste inkomensgroepen vaak regelingen zijn getroffen, vallen senioren met een middeninkomen daar net buiten. Dat is dezelfde groep die keer op keer met hogere, stapelende kosten worden geconfronteerd. Deze draai van Blok gaat deze groep dadelijk dan ook zeer hard treffen.”

Visie kabinet op langer zelfstandig wonen in gevaar

Volgens Den Haan legt de draai van Blok een ernstiger probleem bloot: “In feite dreigt de visie van dit kabinet op langer zelfstandig wonen te stranden wanneer er niet meer wordt gedaan om woningtekorten voor senioren terug te dringen. De gehele operatie van bezuinigingen in de zorg en de decentralisaties kunnen enkel financieel stand houden als senioren in een geschikte woning kunnen verblijven. Zo kunnen ze met relatief goedkope ondersteuning langer zelfstandig wonen in plaats van in een duur verzorgingshuis. Er wordt nu gedaan alsof een huurverhoging scheefwonende senioren zou stimuleren om door te verhuizen, maar het probleem is dat er helemaal geen geschikte, betaalbare woningen voor deze groep zijn! Terwijl Blok op zijn handen zit, en gemeenten –zo blijk uit onderzoek van ANBO- zeer terughoudend zijn in het financieren van woningaanpassingen, kunnen senioren geen kant op. En daardoor lopen de kosten op termijn uit de klauwen, want in een ongeschikte woning leven brengt verhoogde gezondheidsrisico’s en kosten met zich mee. De visie van dit kabinet, en daarmee de inspanning van staatssecretaris Van Rijn, struikelt over Blok.”

Donderdag staat er een vervolg gepland op het Kamerdebat op dit onderwerp. Den Haan: “Ik hoop dat ook vurig dat zowel de minister als de Kamerleden nadenken over de gevolgen voor deze groep.”

Eerder stuurde ANBO een brief ter voorbereiding van dit debat aan de Tweede Kamer.