16 januari 2015

“Bouw meer geschikte seniorenwoningen!”

“Er moet meer woning(ver)bouw plaatsvinden om het tekort aan geschikte woningen voor senioren terug te dringen.” Dat schrijft ANBO-directeur Liane den Haan in een brief aan de vaste Commissie voor Wonen en Rijksdienst van de Tweede Kamer. De Kamerleden vergaderen namelijk 21 januari over de rapportage Staat van de woningmarkt. “Er bestaat nog steeds een aanzienlijk tekort aan levensloopbestendige woningen voor senioren. Het tekort aan ‘verzorgde woonplekken’ -woningen speciaal voor de groep ouder dan 75 jaar- is de afgelopen jaren zelfs helemaal niet afgenomen. Er moet echt een tandje bij worden gezet.”

Tekort seniorenwoningen: regionaal aanpakken

“Uit onderzoek van ANBO blijkt dat 56% van de gemeenten in 2012 constateerde dat er een tekort aan seniorenwoningen bestaat. Het is dan ook alarmerend dat twee jaar later de tekorten niet flink zijn teruggedrongen. De woningbouwproductie, die de afgelopen jaren is afgenomen, moet weer toenemen om het tekort op termijn in te lopen,” aldus Den Haan. De Staat van de woningmarkt wijst erop dat er grote regionale verschillen bestaan in de tekorten. In sommige dichtbevolkte gebieden is het tekort relatief fors. “Dat vereist op lokaal niveau beleidsmaatregelen. Mijn vraag aan de minister: hoe wil hij de regie blijven voeren op het terugdringen van dit tekort?”

Verbouw woningen voor de toekomst

De Staat van de woningmarkt kaart aan dat er vanwege de vergrijzing over twintig jaar jaarlijks 50.000 koopwoningen beschikbaar komen. Dat is vooral in regio’s waar de woningvraag beperkt is: vraag en aanbod moeten daar dus op worden afgestemd. Den Haan: “Zulke koopwoningen zijn daarnaast vaak nog niet geschikt voor senioren. Aanpassingen aan woningen zijn nodig zodat mensen langer thuis kunnen blijven. Ik roep de overheid dus op nationaal, regionaal en lokaal niveau op: maak er vaart mee om méér geschikte woningen te bouwen én bestaande huisvesting te verbouwen!”

Lees de brief van ANBO aan de Tweede Kamer.

Wonen