07 februari 2020

Bij Kassa: aandacht voor tekort geschikte woningen

ANBO directeur-bestuurder Liane den Haan vroeg deze week in het tv-programma Kassa aandacht voor het landelijke tekort aan geschikte woningen voor ouderen. Een tekort dat de komende jaren alleen maar zal toenemen door de vergrijzing in Nederland. Veel ouderen zitten daardoor klem in grote woningen die niet toekomstbestendig zijn. Bij Kassa antwoord op de vraag wie verantwoordelijk is voor het oplossen voor dit probleem. En wanneer er concreet iets aan wordt gedaan.

Stel: je wit je als oudere voorbereiden op de toekomst en verhuizen naar een woning waarin je goed oud kunt worden. Dat gaat moeizaam met de huidige woningnood. Als er wél een woning beschikbaar is, valt de huurprijs meestal behoorlijk hoog uit. Voor ouderen – die vaak in de toekomst ook nog zorg zullen moeten betalen – is dat financieel moeilijk rond te krijgen.

Toename ouderen en woningtekort

Er is in Nederland nu al een tekort van tientallen duizenden seniorenwoningen en zo’n 15.000 verpleeghuisplekken. Doordat gemeenten niet goed voorbereid zijn op de groeiende groep senioren, komen steeds meer ouderen in de knel. Zo woont 90 tot 95 procent van de ouderen zelfstandig thuis, deels in woningen die niet levensloopbestendig zijn en ver weg liggen van belangrijke voorzieningen. Veel van de woningen waar ouderen nu in wonen, zullen aangepast moeten worden zodat ze er goed oud kunnen worden. Hiervoor beraamde ANBO de kosten op 7,5 miljard euro. Daarnaast stelt de ouderenbond dat er 6 miljard euro nodig is om woningen aan te passen voor ouderen die willen verhuizen naar plekken waar meer voorzieningen zijn. 

Dit probleem zal de komende twintig jaar groter worden, gezien het aantal senioren de komende jaren nog flink gaat toenemen. Er zijn nu 920.000 alleenstaande ouderen en zullen dat er in 2040 1,7 miljoen zijn.

Woonopgave gemeenten in kaart

Wegens het groeiend aantal ouderen stellen de ANBO en ActiZ, die samen de woonopgave voor gemeenten in kaart hebben gebracht, dat het tijd is voor het bouwen van nieuwe woonzorgconcepten. Liane den Haan van ANBO: “Veel ouderen willen zelf ook graag zelfstandig blijven wonen, maar niet altijd in het huis waar ze hun hele leven met hun gezin hebben gewoond. Dat wordt vaak op een gegeven moment te groot en is ongeschikt (bijvoorbeeld door een steile trap, grote tuin en drempels). Daarom pleiten wij voor meer geschikte woningen voor ouderen, waar ze wél zelfstandig kunnen wonen en niet direct afhankelijk zijn van zorg.”  

Wat doet het kabinet?

Het kabinet stelde in 2018 de commissie ‘Toekomst zorg thuiswonende ouderen’ in om te kijken wat er nodig is om de zorg voor thuiswonende ouderen ook in de toekomst op peil te houden. In het adviesrapport van de commissie, dat op 15 januari 2020 naar buiten kwam, staan geen concrete oplossingen en wordt vooral gefocust op zorg en niet op de woningopgave die de vergrijzing met zich meebrengt. Er wordt de oproep gedaan aan verscheidene partijen – waaronder gemeenten, woningcorporaties en zorginstellingen – om samen om tafel te gaan. Onderlinge concurrentie moet hierbij opzij worden gezet. Verder is de Taskforce Wonen en Zorg in 2019 in het leven geroepen, die de huisvesting en hulp voor ouderen beter op elkaar moet afstemmen. De vraag is in hoeverre door dergelijke initiatieven concrete oplossingen, zoals het bouwen van nieuwe woonvormen, verder vooruit worden geschoven. En dat terwijl ruim twee op de vijf gemeenten in 2016 al een tekort aan seniorenwoningen signaleren en de ANBO al vanaf 2005 aandacht vraag voor het woningvraagstuk dat de vergrijzing met zich meebrengt.

Hoge urgentie

Tweede Kamerlid Vera Bergkamp (D66) geeft in de Kassa-uitzending aan dat de urgentie voor nieuwe woonvormen voor ouderen hoog is en dat het echt tijd is voor actie. Tegenwoordig wordt de mens gemiddeld nou eenmaal ouder. Met deze demografische ontwikkeling in de samenleving moet dan ook rekening gehouden worden. Gemeenten moeten dan ook zo snel mogelijk aan de slag!

Bekijk hier de uitzending van Kassa

Naar overzicht
sleutel
Wonen