20 juni 2019

ANBO niet te spreken over voornemens minister VWS voor ‘schoon huis’

Samen met andere belangenorganisaties verzet ANBO zich met klem tegen het voornemen van minister Hugo de Jonge (VWS). Hij wil in de Wmo opnemen dat gemeenten op basis van het resultaat een indicatie kunnen afgeven voor huishoudelijke hulp ('schoon huis'). En dat zonder dat zij daarbij een urenindicatie afgeven. In de praktijk leidt dit tot veel onduidelijkheid. Mensen weten daardoor niet op hoeveel uur huishoudelijke ondersteuning zij kunnen en mogen rekenen.

Minister legt uitspraak hoogste rechter naast zich neer

Het standpunt van ANBO, dat dit geen goed voorstel van de minister is, wordt breed gedeeld. Eind 2018 heeft de Centrale Raad van Beroep al aangegeven dat het niet indiceren van de huishoudelijke ondersteuning door gemeenten in strijd is met de rechtszekerheid is en daarmee in strijd met de Wmo is. De Centrale Raad van Beroep gaf daarbij klip-en-klaar aan dat gemeenten moeten aangeven hoeveel uren/minuten iemand hulp bij het huishouden krijgt. Gemeenten mogen dus niet meer op basis van een resultaat (een ‘schoon huis’) huishoudelijke hulp toewijzen.

Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO: “Veel mensen vroegen zich af op welke huishoudelijke hulp ze aanspraak kunnen maken. Wij zijn er heel blij mee dat de Centrale Raad van Beroep een einde maakte aan deze onzekerheid. Maar we vinden het onbegrijpelijk dat minister De Jonge deze uitspraak van de hoogste rechter naast zich neerlegt. Hij wil het alsnog mogelijk maken dat gemeenten de huishoudelijk hulp zonder een tijdsaanduiding kunnen toewijzen. Wij zijn het hier niet mee eens en vindt dat er vast moet worden gehouden aan de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep.”

In april heeft ANBO samen met gehandicapten-, patiënten- en ouderenorganisaties een brief naar de Tweede Kamer gestuurd om aan te geven dat we dit voorstel in strijd vindt met de rechtszekerheid.

Van ‘schoon huis’ wordt het huis zelden of nooit schoner

Liane den Haan: “Veel mensen kunnen tot op hoge leeftijd zelfstandig thuis blijven wonen, maar hebben dan wel huishoudelijke hulp nodig. Op papier lijkt een ‘schoon huis’ als resultaat heel mooi, maar we krijgen veel signalen van ouderen dat de praktijk weerbarstiger is. Daarom hebben we samen met de belangenorganisaties IederIn, Patiëntenfederatie Nederland, LOC en Per Saldo opnieuw een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin wij aangeven dat wij het voorstel van de minister ten zeerste ontraden. We roepen de leden van de Tweede Kamer op om de minister tijdens het Algemeen Overleg op 26 juni kritisch te bevragen op deze en andere ontwikkelingen.”

Wonen