12 augustus 2016

ANBO en berichtgeving in de media

In de afgelopen periode zijn er in de media berichten verschenen waarin de suggestie is gewekt dat de financiële administratie van ANBO niet op orde zou zijn. Hierover kunnen we kort zijn: die berichten zijn onvolledig en niet juist. ANBO betreurt de onjuiste berichtgeving in de media en herkent zich niet in het beeld dat wordt geschetst over ANBO.

Financiën

ANBO is een financieel gezonde organisatie, die werkt volgens alle regels die er aan verenigingen worden gesteld. Wij hebben op verzoek een journalist te woord gestaan en uitleg gegeven over de financiën van ANBO. Uit de financiële stukken die door onze accountant zijn beoordeeld, waarover ook de betreffende journalist beschikt, blijkt dat ANBO geen geldnood heeft. Helaas hebben we moeten constateren dat de journalist de feiten onvolledig en niet juist heeft weergegeven.

Wet- en regelgeving

ANBO moet voldoen aan strenge wet- en regelgeving als het gaat om bijvoorbeeld financiën en ledengegevens. Onze administratie wordt jaarlijks gecontroleerd door een accountant. Daarnaast is onze jaarrekening getoetst en goedgekeurd door de Raad van Toezicht en de Ledenraad van ANBO.

Verklaring accountant

Voor de jaarrekening van 2015 heeft de accountant zich onthouden van een oordeel. Dit heeft voornamelijk te maken met het feit dat enkele lokale administraties onvoldoende controleerbaar waren. Dat de financiële huishouding en verantwoording van verschillende lokale afdelingen niet goed op orde waren en/of niet werden verstrekt, is exact de reden waarom ANBO in 2015 besloten heeft de werkwijze rondom de financiën anders te organiseren en het beheer van de gelden te centraliseren.

Zo is ervoor gekozen de ANBO-contributies op het hoofdkantoor te beheren, zodat de besteding ervan optimaal kan worden verantwoord richting onze leden, de (lokale) instanties zoals gemeenten en de accountant.

Negatieve publiciteit

De interne veranderingen zijn door sommige lokale vrijwilligers van ANBO als ingrijpend ervaren. Helaas heeft dit ook geleid tot negatieve publiciteit. Dit is wat ons betreft onnodig en onterecht. De interne veranderingen zijn uitsluitend ingegeven door de wens om de bedrijfsvoering en de (financiële) verantwoording efficiënter en overzichtelijker te maken, in het belang van ANBO en haar leden.

Jaarrekening ANBO

Anders dan in de media is beweerd, hoeft ANBO haar jaarrekening niet te deponeren bij de Kamer van Koophandel omdat zij niet
binnen de deponeringsplicht valt. ANBO publiceert jaarlijks een financieel jaarverslag op haar website zoals dat volgens de ANBI-status is voorgeschreven door de Belastingdienst.

De jaarrekening dient jaarlijks te worden vastgesteld door de Raad van Toezicht en worden goedgekeurd door de Ledenraad. De Ledenraad, bestaande uit door en uit leden gekozen vertegenwoordigers keurt de jaarrekening goed en verleent decharge aan bestuur en Raad van Toezicht. Ook voor 2015 is dit gebeurd. De Ledenraad heeft vertrouwen uitgesproken in het gevoerde beleid en in het feit dat zij geloof hebben in de gekozen richting om ANBO een toekomstbestendige en professionele organisatie te laten zijn. 

Salariëring medewerkers ANBO

Het salaris van alle medewerkers van ANBO valt binnen de cao Welzijn. Daarnaast heeft ANBO ervoor gekozen om ook het salaris van het bestuur conform de salarisschalen van de cao Welzijn vast te stellen. Daarmee mag duidelijk zijn dat ook het bestuurderssalaris onder het niveau van het salaris van een minister ligt.

Vrijwillige bijdragen van leden

ANBO heeft als vereniging geen winstoogmerk. Omdat ANBO in het verleden toch winst heeft gemaakt, zijn er bestemmingsreserves gevormd voor toekomstige investeringen. Zo konden ook de kosten voor het verandertraject in 2015 geheel worden opgevangen door de reserves. Er is dus geen sprake van een tekort.

Met vrijwillige bijdragen van leden worden dus ook geen tekorten opgevuld, zoals werd gesteld in de media, maar deze worden besteed aan de diverse onderwerpen waarvoor ze worden gevraagd. Zo heeft ANBO een hulpfonds woningaanpassingen en is met de extra financiële hulp vorm gegeven aan ANBO Raad & Daad: online en telefonische ondersteuning en zelfs huisbezoek aan leden bij ingewikkelde persoonlijke kwesties.

Een vereniging, één bestuur

ANBO benadrukt dat ANBO één vereniging is, met één bestuur dat verantwoordelijk is voor alles wat er binnen ANBO gebeurt. Subsidies of erfenissen kunnen alleen door de centrale organisatie van ANBO worden aangevraagd c.q. geaccepteerd. Wanneer een erfenis of subsidie bedoeld is voor een specifieke (interne) afdeling, worden deze gelden daarvoor geoormerkt.

Tot slot

ANBO is al 116 jaar een organisatie met lokale wortels. Wij willen dicht bij onze leden in de buurt zijn. We zien ook dat de wensen van leden veranderen. Naast lokale activiteiten helpen we nu vaker met persoonlijke ondersteuning, bijvoorbeeld bij het invullen van de belastingaangifte, of wanneer u ingewikkelde vragen heeft over de zorg of uw financiën. Hiervoor leiden we vrijwilligers op om leden thuis te bezoeken.

Met grote inzet en met veel plezier werken bestuur en medewerkers bij ANBO. De meesten van ons hebben bewust gekozen voor het werken bij een belangenbehartiger zoals ANBO. Het werken bij ANBO brengt een andere sfeer met zich mee. Een sfeer met veel betrokkenheid. Wij voelen ons daarin thuis. Onze organisatiecultuur is informeel en de saamhorigheid groot, mede omdat wij bijdragen aan het helpen van anderen.

Met elkaar hebben we ook best veel tot stand gebracht voor onze leden. Zo hebben we bijgedragen aan de reparatie van de koopkracht van senioren, we hebben de toegang tot Wmo-voorzieningen eerlijker proberen te maken en we hebben een grote rol gespeeld in het wegkrijgen van de zogeheten ‘mantelzorgboete’, om maar een paar zaken te noemen. Hier zijn we trots op, want dat is waar we het voor doen.

Wij werken elke dag hard voor onze leden en hebben hart voor de problemen van senioren. Wij blijven voor hen klaar staan. Dat doen we al 116 jaar en dat zullen we nog vele jaren blijven doen.

Inkomen