01 oktober 2013

ANBO blij met één pensioenmodel

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kiest er voor om één nieuw pensioenmodel uit te werken in het nieuwe financieel toetsingskader (FTK), de nieuwe rekenregels voor pensioenfondsen. Dit schrijft zij vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. ANBO is blij met deze beslissing. Samen met een aantal andere organisaties, waaronder CNV Jongeren, FNV Jong, de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid werkte ANBO mee aan de totstandkoming; eerder riepen de organisaties het kabinet op om tot één set van financiële spelregels te komen voor alle pensioenfondsen. De organisaties willen geen tweedeling in het pensioensysteem maar één gemeenschappelijk toezichtkader waarbinnen alle typen pensioencontracten passen. Gezamenlijk hebben deze organisaties hun visie gedeeld met het ministerie van Sociale Zaken in de zogeheten consultatieronde voor het nieuwe pensioenstelsel.

Minder gevoelig en eerlijke risicospreiding

Het nieuwe toezichtskader verbindt de voordelen van zowel het ‘nominale’ als het ‘reële’ pensioenmodel en zorgt ervoor dat het stelsel minder gevoelig is voor grote schokken in de financiële wereld. Ook moet het nieuwe toezichtskader er voor zorgen dat de risico’s en rendementen eerlijk over de generaties worden verdeeld. Dit wordt in wetgeving verder uitgewerkt. ANBO-directeur Liane den Haan: "Het is tijd dat de knoop doorgehakt werd, en wij zijn heel tevreden met de uitkomst. Wij gaan voor een pensioenstelsel dat risico's eerlijk over de generaties spreidt en een stelsel waarin fondsen niet gedwongen worden onnodig conservatief te beleggen. Wij vinden het wel belangrijk dat fondsen niet te veel worden ingeperkt door de nieuwe regels, zodat dat ze hun overeengekomen ambitie kunnen waarmaken. Dat is een aandachtspunt in de uitwerking."

ANBO houdt de staatssecretaris graag aan haar woord om ook in de uitwerking van deze rekenregels verder betrokken te zijn en mee te praten.

Nieuwe afspraken

Volgens het ministerie bevat de uitwerking van het nieuwe FTK in wetgeving de volgende aanpassingen:

  • Een betere spreiding van tegenvallers. Tegenvallers door bijvoorbeeld financiële schokken op de beurs of een verdere stijging van de levensverwachting mogen over 10 jaar worden gespreid. Hiermee wordt voorkomen dat gepensioneerden abrupt worden gekort; 
  • De wijze waarop eventuele kortingen worden doorgevoerd moet door het pensioenfonds vooraf expliciet duidelijk worden gemaakt aan de deelnemer;
  • Er worden duidelijke en eerlijke verdeelregels geïntroduceerd voor de indexatie van het pensioen, die de belangen van zowel jongeren als ouderen waarborgen;
  • Er komt een stabiele premie. De dempingmogelijkheid via de tienjaarsrentemiddeling wordt teruggebracht. Het blijft mogelijk om de rente waarop de premie wordt gebaseerd te middelen over de afgelopen 10 jaar. Hierdoor ontstaat een stabielere premiesystematiek. Dit is van belang voor de loonkosten en voor de stabiliteit van de koopkracht; 
  • De afhankelijkheid van dagkoersen op financiële markten vermindert. Er komt een robuust sturingselement dat beter past bij een stelsel dat zich richt op de lange termijn.

Pensioenakkoord

De discussie over dit nieuwe pensioenstelsel ontstond enkele jaren geleden, toen bleek dat het pensioenstelsel onhoudbaar leek te worden onder druk van een hogere levensverwachting en tegenvallende economische ontwikkelingen. Werkgevers- en werknemersorganisaties, waaronder ook ANBO, sloten een Pensioenakkoord met daarin uitgangspunten voor een nieuw pensioenstelsel. Deze nieuwe rekenregels zijn een uitvloeisel van het - later alsnog van tafel gehaalde - Pensioenakkoord.

Lees meer

Input van ANBO aan de consultatie voor het nieuwe pensioenstelsel

Brief van Jetta Klijnsma aan de Tweede Kamer

 

Inkomen