19 juni 2015

ANBO: belastingherziening alleen voordelig voor werkenden

Hoewel de brief van het kabinet over de voorgenomen belastingherziening meer vragen oproept dan beantwoordt, trekt ANBO alvast één conclusie: alleen werkenden gaan erop vooruit. Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO: "Dit kabinet is sterk ingesteld op mensen die werken. Het is niet de eerste keer dat het kabinet de indruk wekt dat mensen die niet werken, zoals bijvoorbeeld gepensioneerden, Wajongeren, WW-ers of bijstandgerechtigden, gewoon wat beter hun best moeten doen om ook van een koopkrachtstijging te mogen profiteren."

ANBO's reactie op enkele details:

Lastenverlichting

Het kabinet werkt toe naar een koopkrachtstijging van 1,5 tot 3 procent voor werkenden, onder andere door de lasten op arbeid te verlichten. De koopkrachtontwikkeling voor niet-werkenden blijft stabiel. ANBO vertrouwt daar niet op. De BTW gaat omhoog; alleen voedingsmiddelen houden het lage tarief van 6 procent. Deze verhoging wordt gecompenseerd door een verlaging van de inkomstenbelasting. Aangezien niet-werkenden daar niet van profiteren is het maar zeer de vraag of zij zonder koopkrachtverlies blijven.

Hervorming vermogensredementsheffing

ANBO is blij dat het kabinet inziet dat rekenen met een fictief rendement van 4 procent oneerlijk is, zeker voor kleine spaarders. Het kabinet wil toewerken naar een heffing op werkelijk gerealiseerd rendement, maar zegt dat dat nu nog te ingewikkeld is. Vooral kleine spaarders blijven last houden, ondanks een nieuwe tariefstructuur (hoogrendement versus laagrendement), van een heffing die waarschijnlijk hoger is dan het werkelijk behaalde rendement.

Gemeentelijke belastingen

ANBO ziet mogelijkheden wanneer gemeenten méér vrijheid krijgen om belastingen te heffen. Door de decentralisatie komen er tenslotte ook meer taken bij gemeenten te liggen. Echter, deze gemeentelijke belastingen mogen alleen ingevoerd worden wanneer er centraal een verlichting plaats vindt. Ook moeten de opbrengsten van deze gemeentelijke belastingen geoormerkt worden. Den Haan: "Het geld van gemeenten zit in grote, ongelabelde potten en ze hebben veel te veel vrijheid in hun besteding. Gemeentelijk geld moet ten gunste komen van goede hulp en ondersteuning, een gezonde lokale arbeidsmarkt en voldoende betaalbare woningen. Nu zie je dat veel gemeenten de vrijheid hebben genomen om geld naar eigen inzicht uit te geven, en bijvoorbeeld bezuinigen op dagbesteding."

Hervorming toeslagen (zorgtoeslag)

Het kabinet erkent dat het toeslagensysteem nodeloos ingewikkeld is, maar ziet zo snel geen oplossing. Reden te meer om heel gauw een nieuw systeem te ontwikkelen. ANBO heeft altijd gepleit voor een goedkoper systeem met een lagere, meer inkomensafhankelijke basispremie, zodat de zorgtoeslag overbodig wordt en er jaarlijks zo'n 5 miljard aan uitvoeringskosten en geld rondpompen bespaard kan worden. Bijna 60 procent van de Nederlandse huishoudens ontving in 2013 zorgtoeslag. In de laagste inkomensgroep ontvingen negen op de tien huishoudens zorgtoeslag. Hun betaalde zorgpremie werd daarmee voor ruim 60 procent vergoed. Een snel alternatief kan zijn de zorgtoeslag uit te keren op basis van bekende inkomensgegevens. Nu vinden er nog teveel voorschotten en verrekeningen plaats, waardoor de uitvoering ingewikkeld en duur is.