Vraagtekens

Veelgestelde vragen

ANBO is als belangenbehartiger voor senioren zeer actief inzake de decentralisatie van de zorgtaken van het Rijk naar de gemeente toe. Nu, maar ook in het verleden al voordat de plannen bekend werden gemaakt.

Wij hebben onze standpunten aangekaart bij de ministeries, in de politiek en in de pers. Wij werken vanuit de kracht van senioren en hun wens om zo lang mogelijk de touwtjes zelf in handen te houden op het gebied van wonen en zorg.

Uit onderzoek blijkt dat senioren inderdaad graag zelf regie voeren over hun zorgbehoeften, en het liefst zo lang mogelijk in de eigen omgeving blijven. Zorg dichter bij mensen brengen om ze in staat te stellen langer thuis te blijven wonen en zelf keuzes te maken – daar is ANBO het helemaal mee eens.

Maar de decentralisatie is te snel en te onzorgvuldig ingevoerd. We hadden liever uitstel van de wetgeving gezien om alles goed op elkaar af te stemmen. Daarbij wordt de wetgeving niet overal even zorgvuldig uitgevoerd.

Er zijn grote verschillen tussen gemeenten. Sommigen doen het goed en anderen helemaal niet. Gemeenten maken handig gebruik van vage grenslijnen over het onderzoek naar de situatie van mensen en het maatwerk wat ze nodig hebben om langer thuis te blijven wonen.

ANBO roept betrokkenen (politici, leden van het kabinet, de zorgsector, gemeenten en de Vereniging Nederlandse Gemeenten) met regelmaat op hun verantwoordelijkheid te nemen.

We hebben over dit onderwerp brieven geschreven aan de Tweede Kamer, aandacht gevraagd in de media, het meldpunt dezorgonzezorg.nl geïnitieerd en hebben nu het Hulpfonds ingericht. Dat allemaal om op te komen voor de belangen van senioren.

Voor meer informatie

Lees http://www.anbo.nl/belangenbehartiging/gezondheid/nieuws/kritisch-noot-anbo-over-langdurige-zorg om te zien dat wij al langere tijd roepen dat met name de Wlz te snel is ingevoerd, en dit beter met de Wmo had moeten worden afgestemd

Lees http://www.anbo.nl/belangenbehartiging/gezondheid/nieuws/wmo-vooralsnog-vanaf-2015-naar-gemeenten%20om te zien dat wij inderdaad al langere tijd wijzen op de uitvoeringsrisico's van de Wmo.

Lees http://www.anbo.nl/belangenbehartiging/nieuws/kamer-stemt-in-met-nieuwe-wmo om te zien dat wij de visie achter de decentralisatie ondersteunen maar daarbij een aantal belangrijke kritische noten hebben gesteld

Dit moet u doen als u denkt hulp nodig te hebben omdat u door uw beperking thuis ondersteuning nodig hebt, bijvoorbeeld zoals de familie Tesser in de brief:

 • U meldt zich bij de gemeente.
 • De gemeente gaat met u een zogeheten keukentafelgesprek voeren. Uw mantelzorger of ondersteuner kan daarbij aanwezig. In dat gesprek wordt besproken wat uw persoonlijke situatie en uw behoefte aan ondersteuning is.
 • Vraag om het verslag van dit gesprek; de gemeente is daartoe wettelijk verplicht dus u heeft daar echt recht op.
 • Bent u het niet eens met de inhoud van het verslag? Geef schriftelijk (per mail) aan met welke passage u het niet eens bent.
 • U doet vervolgens een aanvraag om een maatwerkvoorziening. Het verslag alleen is niet voldoende om in aanmerking te komen voor een voorziening als een woningaanpassing.
 • De gemeente neemt naar aanleiding van uw aanvraag een besluit, oftewel een beschikking.
 • U kunt zien of het om een echte beschikking gaat als onderaan de brief staat dat u binnen 6 weken bezwaar kunt maken.
 • Bent u het niet eens met de beschikking? Dan kunt u binnen 6 weken een bezwaarschrift bij de gemeente indienen. Kijk op onze website bij Raad & Daad voor een modelbezwaarschrift of vraag de Raad & Daad Advieslijn tel: (0348) 46 66 88 (werkdagen 10-15 uur) om ondersteuning.

U kunt er ook voor kiezen om uw hulp of ondersteuning  onafhankelijk van uw gemeente  te regelen, bijvoorbeeld met uw mantelzorger of iemand anders die u zou kunnen helpen. Ook ANBO kan daar vanaf 2015 met de service Raad & Daad een belangrijke rol in spelen.

Nee, jammer genoeg niet. De Wmo is een 'kaderwet'. Zo'n wet geeft de grote lijnen aan en geeft de instantie of organisatie die de wet moet uitvoeren, ruime vrijheid om die uit te voeren. En die ruime beleidsvrijheid leidt tot verschillen; waar je in de ene gemeente aanspraak op een voorziening kunt maken, kan dat in een andere gemeente heel anders zijn.

Zorg, zoals persoonlijke verpleging en verzorging is naar de zorgverzekeraar gegaan. De ondersteuning die de gemeente bood op grond van de vorige Wmo is uitgebreid met dagbesteding, individuele begeleiding en kort verblijf. In feite moeten zorgverzekeraars en gemeenten er samen voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen.

In de nieuwe Wmo 2015 geldt het uitgangspunt dat mensen eerst zelf moeten nagaan wat ze kunnen regelen. Waar dat niet lukt springt de gemeente bij. ANBO staat achter deze ontwikkeling: de meeste mensen willen zo lang mogelijk thuis en zelfstandig blijven wonen. ANBO ziet wel dat niet iedereen dat zo maar kan, dus waar nodig moeten mensen worden geholpen. Omdat het niet voor iedereen duidelijk is welke rechten en aanspraken iemand heeft en waar dat geregeld kan worden, heeft ANBO 'Raad & Daad' in het leven geroepen. Onze professionele medewerkers bij Raad & Daad (www.anbo.nl/raad-daad / 0348 46 66 88) helpen mensen de weg te vinden in het woud van wetten en regels.

Aanvragen voor een bijdrage uit het hulpfonds kunnen digitaal gedaan worden of schriftelijk via hulpfonds@anbo.nl

 

Mensen die voldoen aan de volgende criteria komen in aanmerking voor een bijdrage uit het Hulpfonds voor woningaanpassingen:

 • Aanvraag voor aanpassing van de woning is afgewezen door de gemeente, blijkend uit een afwijzende beschikking (op een ingediend bezwaarschrift).
 • Er zijn geen andere voorzieningen (of fondsen) waar een beroep op kan worden gedaan.
 • Er mag geen sprake zijn van verwijtbaar gedrag.
 • De aanvraag is niet hoger dan € 1.000,00 (incl. BTW).
 • De aanvrager moet aan kunnen tonen zelf niet over de benodigde middelen of draagkracht te beschikken om de noodzakelijke aanpassingen zelf te bekostigen; er zal een lichte toets van inkomen en vermogen plaatsvinden.
 • De bijdrage is eenmalig per woning.

Indien de gemeente (al dan niet na tussenkomst van ANBO) alsnog overgaat tot bekostiging van de aanpassing van de woning, dan wordt het door ANBO vergoede bedrag door de ontvanger teruggestort in het ANBO Hulpfonds.

 

De directeur-bestuurder van ANBO benoemt een onafhankelijke commissie bestaande uit minimaal twee personen die de aanvragen beoordeelt en een bindend advies geeft aan de bestuurder. De directeur-bestuurder doet daarna de formele toekenning.

Het Hulpfonds wordt in beginsel voor één jaar opgericht of voor zolang het fonds middelen heeft. Na een jaar wordt de Wmo geëvalueerd door de Tweede Kamer. Daarbij worden de aanvragen voor het ANBO Hulpfonds onder de aandacht gebracht zodat deze meegenomen kunnen worden in die evaluatie. ANBO kan de aanvragen ook gebruiken voor lobby en belangenbehartiging om aan te geven waar de pijnpunten zitten.

 

We willen transparant zijn over de toekenning van het geld. Daarom hebben we een procedure voor de toekenning gemaakt. Die procedure staat op internet en is voor iedereen toegankelijk. Ook leggen we publiekelijk verantwoording af via ons (financieel) jaarverslag.

We gaan mensen helpen die woningaanpassingen nodig hebben, zodat ze langer thuis kunnen blijven wonen. De gemeente heeft de aanvraag van deze mensen afgewezen en zij kunnen de woningaanpassing niet zelf betalen.

Met de opbrengst van de gewone contributie kunnen we de dagelijkse gang van zaken financieren. Als we ergens extra aandacht aan willen besteden kost dat extra geld, dat niet begroot is, vandaar ons verzoek. Wij zullen uiteraard nooit een verzoek om een donatie doen als dat niet nodig is!

Via www.anbo.nl/hulpfonds kunt u direct doneren. U kunt uw bijdrage overmaken op NL46 ABNA 0547 9036 50 ten name van ANBO onder vermelding van 'hulpfonds woningaanpassingen'. Ook kunt u ons telefonisch laten weten dat u wil doneren. Dit kan via het volgende nummer:0348-466666, kies in het keuze menu voor optie 1.

U heeft nog vragen?

Neem dan even contact met ons op, wij helpen u graag!

ANBO.nl maakt gebruik van cookies
anbo.nl plaatst cookies om het gebruik van de website te analyseren en om het mogelijk te maken inhoud via social media te delen. De website maakt ook gebruik van functies van derden die mogelijk cookies kunnen plaatsen. Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van de site stemt u in met het plaatsen hiervan. In onze disclaimer leest u hier meer over. Sluiten